DYREKTYWA MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE. Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Terminy

Termin: 06-03-2020
Kategoria: Prawo
Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)
Miasto: Katowice
Cena: 650,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 590,00 zł
Hotel: śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Termin: 21-05-2020
Kategoria: Prawo
Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)
Miasto: Katowice
Cena: 650,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 590,00 zł
Hotel: śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków.
Podobne zjawiska występują również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa 2009/104/WE, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy.

Postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Polscy pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, przekazanego pracownikom do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r., do wymagań określonych w wymienionych aktach prawnych do dnia 31 grudnia 2005 r. Należy podkreślić, że wymagania te nie były w naszym kraju czymś zupełnie nowym. Większość z nich wynikała już z wcześniej obowiązujących przepisów prawa pracy – Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów bhp przy wykonywaniu określonych prac bądź ustanowionych do stosowania w poszczególnych branżach. W wielu przypadkach działania pracodawców sprowadzały się do przeglądu sprzętu i uzupełnienia urządzeń ochronnych, a w ostatecznym przypadku do jego wymiany, zwłaszcza wyeksploatowanych maszyn mobilnych i maszyn do podnoszenia ładunków.

Co roku przez Państwową Inspekcję Pracy prowadzone są kontrole związane z dostosowaniem parku maszynowego do obowiązujących przepisów. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Cele i korzyści

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy maszynowej i narzędziowej jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i wytwarzania maszyn, tak aby były one bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla osób obsługujących te maszyny.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami i założeniami dyrektywy oraz normami dotyczącymi projektowania maszyn jak i  mechanizmami powstawania zagrożeń urazowych, ich oddziaływaniem na pracowników oraz metodami redukcji ryzyka generowanego przez te zagrożenia.

W trakcie szkolenia prowadzący dokona analizy przyczyn i skutków wypadków przy obsłudze wybranych grup maszyn i urządzeń wskazując na nieprawidłowości związane z ich budową oraz bieżąca eksploatacją, a także na odpowiednie środki prewencji organizacyjnej i technicznej.
Wiedza ta powinna się przyczynić do utworzenia efektywnego systemu kształtowania bezpiecznego środowiska pracy.

Adresaci szkolenia
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie parku maszynowego
 • Kierownicy i pracownicy służb technicznych, pracownicy służb utrzymania ruchu
 • Inspektorzy i specjaliści bhp, społeczni inspektorzy pracy
Program szkolenia

1. Prawodawstwo dotyczące maszyn; różnice pomiędzy zasadniczymi i minimalnymi wymaganiami

 • System oceny zgodności dla maszyn – oznakowanie CE, deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zasadnicze wymagania dla maszyn, maszyny szczególnie niebezpieczne i zespolone
 • Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – minimalne wymagania dla maszyn
 • Dyrektywa 89/656/WE – ogólne przepisy bhp

2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych, praktyczne podejście, wymogi wynikające z przepisów

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp
 • Innych przepisów

3. Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie wybranych stanowisk pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne

 • Cele oceny ryzyka i jej rola
 • Zasady przygotowania oceny ryzyka
 • Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Metodyka oceny ryzyka zawodowego
 • Ocena ryzyka według Polskiej Normy PN-N 18002:2000
 • Środki profilaktyczne

4. Obowiązki pracodawcy, kierującego i pracownika w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń

 • Uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn

5. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy

 • Środki prawne wydawane podczas i po kontroli; nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac przy użyciu urządzeń technicznych
 • Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy oraz Służby BHP; przeglądy warunków pracy, możliwość wydawania zaleceń i uwag

6. Praktyczne podejście do dostosowania maszyn do minimalnych wymagań

 • Procedura dostosowawcza
 • Rola norm w procesie dostosowania
 • Skład zespołu dokonującego oględzin maszyn; rola służby bhp i nadzoru
 • Listy kontrolne
 • Procedury dostosowawcze; etapy, odpowiedzialność
 • Przykładowe dokumentacje i raporty z audytów bezpieczeństwa
 • Odbiór maszyn wewnątrzzakładowy – przykładowe procedury
 • Przykłady realizacji minimalnych wymagań dla wybranych grup maszyn i urządzeń

7. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych

 • Obowiązujące w tym zakresie przepisy bhp
 • Znakowanie drabin i rusztowań
 • Uprawnienia montażystów

8. Eksploatacja zawiesi

 • Oznakowanie
 • Instrukcja użytkowania
 • Przechowywanie
 • Kontrole i dokumentacja z przeglądów
 • Kryterium wycofania z eksploatacji

9. Niedostosowanie maszyn do minimalnych wymagań przyczyną wypadków przy pracy – przykłady wypadków przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

10. Warsztaty praktyczne dla uczestników – przykłady nieprawidłowości wraz z omówieniem przyczyn ich powstania oraz formułowaniem zaleceń i środków profilaktycznych przez uczestników

 • Wypełnianie list kontrolnych dla wybranych grup maszyn
 • Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości
 • Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas oględzin maszyn; wyłączniki awaryjne, osłony, sterowania, piktogramy, informacje umieszczane na maszynach, instrukcje bhp, szkolenia
Prowadzący
Starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach branży metalowej, automotive oraz przemysłu ciężkiego i maszynowego. Specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej, narzędziowej oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku – koordynator tematów w ww. zakresie. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Brał udział w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach potwierdzonych zaświadczeniami, które organizowane były w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu m.in. w zakresie: czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, transportu wewnątrzzakładowego, bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne, minimalnych i zasadniczych wymaganiach dla maszyn i urządzeń technicznych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej oraz bhp przy obróbce skrawaniem, a także w procesach spawalniczych.

Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl. Absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na Politechnice Śląskiej. Prowadzi szkolenia i warsztaty specjalistyczne w dziedzinie prawa pracy i bhp w ośrodkach szkoleniowych na terenie woj. Śląskiego.

Miejsce
Quality Silesian*** & Economy Silesian** ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice GPS: al. Górnośląska 40 - wjazd przez stację paliw BP tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01 www.silesianhotel.pl

Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.

Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia, możemy dla Państwa zarezerwować w korzystnej cenie:
- 170,00 PLN/doba w pok. 1-os. - 210,00 PLN/doba w pok. 2-os. Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK. Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia
Cena i zapisy

650,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 590,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad