CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH, 10-dniowe warsztaty – XV edycja (szkolenie stacjonarne lub online)

Termin: 09-10-2020 - 05-12-2020
Kategoria: Logistyka, transport, spedycja
Liczba godzin dydaktycznych: 80 (10 dni, piątki i soboty)
Miasto: Katowice (Mikołów)
Cena: 3 990 zł, CENA PROMOCYJNA: 3 490 zł za zgłoszenie do 31 sierpnia 2020 r.
Hotel: śląskie, siedziba PRESTIGE ECK*
Informacje dodatkowe:

Czas trwania szkolenia: 10 dni  (piątki i soboty) w następujących terminach:

 • 9-10 października 2020;
 • 23-24 października 2020;
 • 6-7 listopada 2020;
 • 20-21 listopada 2020;
 • 4-5 grudnia 2020

Czas trwania szkolenia – 10 dni w następujących terminach:

 • 9-10 października 2020
 • 23-24 października 2020
 • 6-7 listopada 2020
 • 20-21 listopada 2020
 • 4-5 grudnia 2020

Szkolenie zaplanowane jest w formie stacjonarnej. Jeżeli nie będzie możliwości zorganizowania szkolenia w tradycyjnej formule, warsztaty odbędą się online.
Nastąpiła deregulacja zawodu agenta celnego – nowe warunki nabywania uprawnień.

Ostatni egzamin państwowy na Agenta Celnego przeprowadzony został 10 maja 2014 r.

14 maja 2014 r. przekazano Prezydentowi do podpisu Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nową ustawą na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

– posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z tego obszaru wiedzy,

– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych (przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej, niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis).


Jednak dla pracodawców posiadanie wykształcenia wyższego nie jest wystarczające do podjęcia pracy w agencji celnej.


Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.


Warsztaty można  zrealizować na zlecenie w formule zamkniętej w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Więcej korzyści:


 • Nasi uczestnicy są partnerami w realizacji programu – poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i know-how stają się współtwórcami naszego programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć.

 • Przez cały okres trwania szkolenia mogą liczyć na pomoc ekspertów i specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy.

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków.

 • Wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym.

 • Każdy uczestnik otrzyma profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
  oraz
  na zakończenie certyfikat PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

Cele i korzyści

W trakcie już XV edycji 10-dniowych warsztatów od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak:
 • zgłoszenie celne
 • wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej
 • wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR)
Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące: wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.
 

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie.

Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcami problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla zainteresowanych osób.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy specjalistów do spraw celnych w firmach prowadzących obrót towarowy z zagranicą, agencjach celnych, składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest również dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.

Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła.

Pracujących lub zamierzających podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Po 10-dniowych warsztatach możesz podjąć pracę:

 • w firmach sektora transport – spedycja – logistyka
 • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej
 • w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego
 • w jednostkach realizujących zadania z zakresu transportu publicznego

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie.

Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania ma możliwość omówienia z wykładowcami problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Program szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016 r.

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Pakiet prawny (Unijny Kodeks Celny, konwencje międzynarodowe, Rozporządzenia UE – wykonawcze i delegowane, przepisy krajowe)

2. Nowa struktura administracji celno-skarbowej w Polsce – KAS

3. Procedury celne

 • Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, składowanie, końcowe przeznaczenie)

4. Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów niewspólnotowych

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie
 • Zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa

5. Zgłoszenie celne

 • Definicja i formy zgłoszenia celnego
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, specyfikacja, list przewozowy , świadectwo pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne)
 • Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia celnego
 • Przyjęcie zgłoszenia celnego bez weryfikacji
 • Rewizja towaru, pobieranie próbek
 • Zwolnienie towaru do procedury
 • Przechowywanie załączników i komunikatów systemowych
 • Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia

6. Kontrola celna i korekta zgłoszeń

 • Kontrola przed zwolnieniem towaru
 • Kontrola postimportowa
 • Kontrola posteksportowa
 • Terminy wydawania decyzji, realizacja wydanych decyzji

7. Systemy informatyczne SISC

 • AIS, AES, NCTS, EMCS, ZEFIR, OSOZ
 • PUESC – platforma elektronicznych usług celnych
 • Komunikaty systemowe oraz komunikacja z organami celno-skarbowymi

8. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji
 • System ISZTAR, system TARIC
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT / EBTI
 • Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
 • Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
 • Cło antydumpingowe
 • Rodzaje stawek celnych

9. Pochodzenie towaru

 • Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, CETA
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
 • Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1., CoO, deklaracja eksportera, deklaracja o pochodzeniu)
 • Pochodzenie towaru a jego status ( dokument A.TR )
 • Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i ułatwienia w wystawianiu świadectw
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

10. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2020

11. Podatki w przywozie i wywozie

 • Zwolnienia z podatku vat w imporcie
 • Art. 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego w deklaracji VAT 7
 • Podatek akcyzowy w imporcie
 • Zasady obliczania podatków

12. Dług celny

 • Należności celno – podatkowe w przywozie
 • Należności celno – podatkowe w wywozie
 • Pojęcie dłużnika
 • Zabezpieczenie długu celnego, gwarancja generalna
 • Terminy płatności, odroczenia

13. Zwrot i umorzenie należności celnych

14. System zwolnień z należności celnych

15. Ograniczenia w obrocie towarowym

 • Towary strategiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Inne ograniczenia

16. Procedura uproszczona

 • Podstawy prawne uproszczeń celnych
 • Formy procedury uproszczonej (wpis do rejestru, zgłoszenie uproszczone)
 • Wymagane dokumenty, pozwolenie, zabezpieczenie należności
 • Warunki stosowania, wyłączenia
 • Rozliczenie procedury, odroczenie płatności

17. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Rola agencji celnych

 • Upoważnienie bezpośrednie
 • Upoważnienie pośrednie
 • Obowiązki i uprawnienia, odpowiedzialność solidarna

18. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

 • Rodzaje pozwoleń AEOC, AEOS, AEOF
 • Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu AEO
 • Procedura uzyskania pozwolenia

19. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

 • Charakterystyka oraz podstawy prawne systemu INTRASTAT
 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT
 • Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
 • Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
 • Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
 • Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
 • Korekty deklaracji INTRASTAT
 • Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania
 • Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT
20. INCOTERMS 2020
 • Wprowadzenie – jak korzystać z reguł Incoterms 2020, główne cechy Incoterms 2020
 • Nowości w Incoterms 2020 i różnice w stosunku do Incoterms 2010
 • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
 • Incoterms 2020 w umowach handlowych
Metody szkoleniowe
 • praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • dyskusje na forum
 • zadania i ćwiczenia
Prowadzący
Eksperci - praktycy w zakresie prawa celnego
Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.

BEZPŁATNY PARKING Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne, wolne miejsca parkingowe.

WSPARCIE PRZY WYBORZE MIEJSCA NOCLEGOWEGO Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliskich hotelach, w których wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa atrakcyjne ceny

 
Cena i zapisy

3 990,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 3 490 zł za zgłoszenie do 31 sierpnia 2020 r.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • obszerne materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie 10-dniowych warsztatów przez Praktyków dla Praktyków
 • konsultacje z ekspertami
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe, obiady
 • konkursy i niespodzianki
 • serdeczna atmosfera, integracja, wymiana know-how 🙂