PLANER

Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja – to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie -jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich.Konfucjusz

Menu

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing – szkolenie online

Termin: 26-03-2021

Do rozpoczęcia: 61 dni

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)

Miasto: SZKOLENIE ONLINE

Cena: 440,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Podczas szkolenia przedstawione zostaną praktyczne problemy dotyczące  procedur powierzenia pracy cudzoziemcom. W czasie szkolenia uczestnicy poznają schematy legalizacji pobytu i i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Prowadzący przedstawi także najczęściej popełniane błędy w dokumentacji cudzoziemskiej.

Szkolenie uwzględnia wprowadzone w grudniu 2020 r. zmiany dotyczące pracy bez zezwoleń, postępowania wizowego oraz pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii.

 • zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.
 • wizy pozwalające automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę
 • wykonywanie pracy w branży IT bez zezwolenia na pracę
 • zatrudnienie w zespołach „startupowych” bez zezwolenia na pracę
 • wykonywanie pracy przez pracowników firm przenoszonych do Polski lub zatrudnianych w Polskich oddziałach bez zezwolenia na pracę
 • terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców
 • ubezpieczenia zdrowotne wymagane przy wjeździe cudzoziemców do Polski

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa m.in. Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Na szkoleniu nasz ekspert odpowie na pytania:

 • Jakie są zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.
 • Jakie wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę
 • Jakie są terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców
 • W jaki sposób legalizować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów
 • Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu
 • Jakie należy spełnić wymagania, aby nie naruszyć przepisów w przypadku przerw w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców
 • Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy
 • Jakie są skuteczne i optymalne sposoby rozwiązania stosunku pracy / zlecenia z cudzoziemcem
 • Kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców
 • Praca tymczasowa czy outsourcing – korzyści i zagrożenia
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej – jakie wymagania i co w przypadku naruszenia przepisów
 • Jak prawidłowo delegować cudzoziemców do Polski – delegacje, krótkie okresy oraz długotrwałe wykonywanie obowiązków
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających cudzoziemców zarówno takich, wobec których wymagane są zezwolenia jak i czasowo lub stale zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia, w tym dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu.

Program szczegółowy szkolenia
1. Różne sposoby legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce
 • Pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce
 • Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce
 • Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej
 • Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili
 • Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

2. Schematy legalizowania pracy cudzoziemca w Polsce

 • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia
 • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
 • Zezwolenia na pracę
 • Zezwolenia na pobyt i pracę
 • Zezwolenia na pracę sezonową
 • Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
 • Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

3. Praca na warunkach uzyskanych oświadczeń / zezwoleń na pracę / pracę sezonową / pobyt i pracę

 • Dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu
 • Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę
 • Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
 • Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca
 • Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

4. Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

 • Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia
 • Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców
 • Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
 • Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
 • Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców
 • Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce

5. Optymalizacja zatrudnienia

 • Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing
 • Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach
 • Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik – badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca

6. Pracownicy delegowani i pracownicy transgraniczni – ZMIANA PRZEPISÓW od 30.07.2020 r.

 • Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski
 • Delegowanie pracowników do Polski
 • Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach
 • Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy

7. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców

 • Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna
 • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrudniającego cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca
 • Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt i pracę
 • Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski
Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA:

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób,
co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop/smartfon z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy droga mailową  link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową poprzez  łatwe i intuicyjne uruchamianie webinarium na dostępnych Państwu urządzeniach typu: komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcepetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania  w trakcie szkolenia.

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Uwaga!
Szkolenie realizowane online nie jest usługą typu e-learning.
Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

Cena i zapisy

440,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learnigowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje
Zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania