Kiedy całkowicie się czemuś poświęcisz, Opatrzność też wykona swój ruchJohann Wolfgang Goethe

Menu

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. CELNYCH – stosowanie przepisów celnych – praktyczne kompendium wiedzy, 10-dniowe warsztaty, XIII edycja

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 10 dni w następujących terminach:

 • 12-13 października 2018
 • 26-27 października 2018
 • 9-10 listopada 2018
 • 23-24 listopada 2018
 • 7-8 grudnia 2018

Nastąpiła deregulacja zawodu agenta celnego – nowe warunki nabywania uprawnień.

Ostatni egzamin państwowy na Agenta Celnego przeprowadzony został 10 maja 2014r.

14 maja 2014r. przekazano Prezydentowi do podpisu Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nową ustawą na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

– posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z tego obszaru wiedzy,

– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych (przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej, niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis).

Jednak dla pracodawców posiadanie wykształcenia wyższego nie jest wystarczające do podjęcia pracy w agencji celnej.

Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.
Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.
Warsztaty można  zrealizować na zlecenie w formule zamkniętej w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Sukces oparty na praktycznej wiedzy

Więcej korzyści:

 • Nasi uczestnicy są partnerami w realizacji programu – poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i know-how stają się współtwórcami naszego programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć,
  .
 • przez cały okres trwania szkolenia mogą liczyć na pomoc ekspertów i specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy,
  .
 • zajęcia prowadzone są przez praktyków,
  .
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym.

   

 • Każdy uczestnik otrzyma profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne oraz na zakończenie certyfikat PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia
Cele i korzyści szkolenia

W trakcie szkolenia od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak:
 • zgłoszenie celne
 • wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej
 • wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR)
Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące: wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.
 

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie.

 

Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcą problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

 

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla zainteresowanych osób.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.
Program szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania

2. Nowy pakiet prawny

 • Unijny Kodeks Celny – UKC
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/2447 z dnia 24.11.2015
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2015/2446 z dnia 28.07.2015
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji określające zasady przejściowe w zakresie środków technik informacyjnych
 • Program Prac związanych z UKC
 • Przepisy krajowe
  • Ustawa Prawo Celne
  • Ordynacja podatkowa
  • Ustawy podatkowe
  • Ustawa o Służbie celnej
 • Przepisy międzynarodowe

3. Struktura administracji celno-skarbowej w Polsce

 • Właściwość miejscowa UC

4. Kontrola celna

 • Kontrola celna
  • przed zwolnieniem towaru
  • postimportowa
  • posteksportowa
 • Postępowanie w sprawach celnych
  • kontrola zgłoszenia celnego z urzędu
  • terminy postępowania celnego
  • terminy postępowania podatkowego

5. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Procedury specjalne
  • Tranzyt – karnet TIR, ATA
  • Składowanie – składowanie celne i wolne obszary celne
  • Szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie)
  • Przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne)
  • Wywóz towarów
 • Czasowe składowanie
 • Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów
  • Powrotny wywóz towarów poza obszar celny UE
  • Zniszczenie bez powstania odpadów
  • Zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa

6. Zgłoszenie celne

 • Formy zgłoszenia celnego
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu celnym
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, certyfikaty, CMR, EUR.1 i inne)
 • Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
 • Załączniki elektronicznego zgłoszenia
 • Przechowywanie załączników
 • Weryfikacja zgłoszenia
 • Przyjęcie zgłoszenia bez weryfikacji
 • Unieważnienie

7 . Systemy informatyczne – SISC

 • Celina
 • AES / AIS / NCTS2 / EMCS PL2 / ZEFIR 2 / OSOZ 2
 • PUESC – platforma usług elektronicznych służby celnej

8. Środki taryfowe i pozataryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru

 • Wspólna Taryfa Celna
  • budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN)
  • ogólne reguły klasyfikacji
  • wiążąca informacja taryfowa WIT
  • TARIC, ISZTAR
  • EBTI
 • Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
 • Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
 • Cło antydumpingowe
 • Rodzaje stawek celnych

9. Pochodzenie towaru

 • Pochodzenie towaru a jego status
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Ogólny system preferencji GSP, system REX
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Reguły pochodzenia
 • Towary całkowicie uzyskane
 • Niewystarczające przetworzenie
 • Dokumenty potwierdzające pochodzenie (świadectwa pochodzenia, deklaracja na fakturze)
 • Instytucja upoważnionego eksportera
 • Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia
 • Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

10. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej
 • INCOTERMS 2010

11. Podatki

 • Podatek VAT
  • zwolnienia z podatku VAT w imporcie
  • art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji podatkowej VAT 7
 • Podatek akcyzowy w imporcie
 • Zasady obliczania podatków

12. Dług celny

 • Dług celny w przywozie
 • Dług celny w wywozie
 • Dłużnicy

13. Zwrot i umorzenie należności celnych

14. System zwolnień celnych

15. Ograniczenia obrotu towarowego

 • Towary strategiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Inne ograniczenia poza taryfowe

16. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

17. Procedury uproszczone

 • Formy uproszczeń
 • Warunki stosowania uproszczeń

18. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

 • Warunki uzyskania statusu
 • Korzyści

19. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agencje celne

 • Przedstawicielstwo bezpośrednie
 • Przedstawicielstwo pośrednie
 • Odpowiedzialność agencji
 • Odpowiedzialność solidarna

20. Zmiany i ułatwienia w procedurach celnych

Metody szkoleniowe
 • praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
 • dyskusje na forum
 • zadania i ćwiczenia
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania