logotyp-prestige-eck

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często

Menu

Wybierz termin szkolenia

Certyfikowany Specjalista Ds. Celnych, 10-dniowe warsztaty – XVI edycja. Prawo celne, agent celny, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT

Termin: 06-10-2023 - 02-12-2023

Do rozpoczęcia: 15 dni

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 80 (10 dni, piątki i soboty)

Miasto: Katowice (Mikołów)

Cena: 3 990 zł, CENA PROMOCYJNA: 3 690,00 zł przysługuje za zgłoszenie do 5 września 2023 r.

Hotel: śląskie, siedziba PRESTIGE ECK

Informacje dodatkowe: Czas trwania szkolenia: 10 dni  (piątki i soboty) w następujących terminach: 6-7 października 2023; 20- 21 października 2023; 3-4 listopada 2023; 17-18 listopada 2023; 1-2 grudnia 2023

Czas trwania szkolenia – 10 dni w następujących terminach:

SZKOLENIE STACJONARNE

 • 6-7 października 2023
 • 20- 21 października 2023
 • 3-4 listopada 2023
 • 17-18 listopada 2023
 • 1-2 grudnia 2023

SZKOLENIE ONLINE

 • 15-16 listopada 2023
 • 22- 23 listopada 2023
 • 29-30 listopada 2023
 • 6-7 grudnia 2023
 • 13-14 grudnia 2023

 
Nastąpiła deregulacja zawodu agenta celnego – nowe warunki nabywania uprawnień.

Ostatni egzamin państwowy na Agenta Celnego przeprowadzony został 10 maja 2014 r.

14 maja 2014 r. przekazano Prezydentowi do podpisu Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z nową ustawą na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, czyli posiada:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
  • co najmniej 3 lata doświadczenia w sprawach celnych albo
  • decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Doświadczenie w sprawach celnych potwierdzone np. zaświadczeniem od pracodawcy. Osoby, które nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę agentów celnych ukończyły kształcenie specjalistyczne w szkołach policealnych, muszą przedstawić świadectwo ukończenia takiego szkolenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1298


Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs agenta celnego, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

Udział w kursie nie jest wystarczający do dokonania wpisu na listę agentów celnych.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.


Warsztaty można  zrealizować na zlecenie w formule zamkniętej w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Więcej korzyści:


 • Nasi uczestnicy są partnerami w realizacji programu – poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i know-how stają się współtwórcami naszego programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć.

 • Przez cały okres trwania szkolenia mogą liczyć na pomoc ekspertów i specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy.

 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków.

 • Wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym.

 • Każdy uczestnik otrzyma profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
  oraz
  na zakończenie certyfikat PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

Cele i korzyści szkolenia

W trakcie już XVI edycji 10-dniowych warsztatów od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej.

Uczestnicy warsztatów zdobędą samodzielność w dokonywaniu zgłoszeń celnych i stosowaniu procedur celnych, umiejętność stosowania Nomenklatury scalonej, znajomość przepisów celno-podatkowych unijnych i krajowych.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak:

 • zgłoszenie celne
 • wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych
 • wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR)
Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące: wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.
 

Kurs agenta celnego odbywa się w kameralnej grupie.

Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcami problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia. 

Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkowy czas na konsultacje dla zainteresowanych osób.

Adresaci szkolenia

Na kurs agenta celnego zapraszamy specjalistów do spraw celnych w firmach prowadzących obrót towarowy z zagranicą, agencjach celnych, składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych.

Kurs przeznaczone jest również dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.

Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła.

Pracujących lub zamierzających podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Po 10-dniowych warsztatach możesz podjąć pracę:

 • w firmach sektora transport – spedycja – logistyka
 • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej
 • w agencjach celnych, firmach dokonujących odpraw celnych
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego
 • w jednostkach realizujących zadania z zakresu transportu publicznego
Program szczegółowy szkolenia

I MODUŁ:

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktualnego stanu prawnego 

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Pakiet prawny (Unijny Kodeks Celny, konwencje międzynarodowe, Rozporządzenia UE – wykonawcze i delegowane, przepisy krajowe)

2. Struktura administracji celno-skarbowej w Polsce – KAS

3. Brexit – warunki w handlu z Wielką Brytanią

 • Procedury celne
 • Dokumenty handlowe
 • Rozliczenia celno-podatkowe

4. Procedury celne

 • Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, składowanie, końcowe przeznaczenie)
 • Pozwolenia, postępowanie przed organami celnymi, ewidencja i rozliczanie procedur – system RPS

5. Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów niewspólnotowych

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie
 • Zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa

6. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Rola agencji celnych

 • Upoważnienie bezpośrednie
 • Upoważnienie średnie
 • Obowiązki i uprawnienia, odpowiedzialność solidarna

II MODUŁ:

1. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

 • Rodzaje pozwoleń AEOC, AEOS, AEOF
 • Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu AEO
 • Procedura uzyskania pozwolenia

2. INCOTERMS 2020

 • Wprowadzenie – jak korzystać z reguł Incoterms 2020, główne cechy Incoterms 2020
 • Nowości w Incoterms 2020 i różnice w stosunku do Incoterms 2010
 • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
 • Incoterms 2020 w umowach handlowych

3. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

 • Charakterystyka oraz podstawy prawne systemu INTRASTAT
 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT
 • Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
 • Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
 • Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
 • Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
 • Korekty deklaracji INTRASTAT
 • Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania
 • Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

III MODUŁ:

1. Zgłoszenie celne

 • Definicja i formy zgłoszenia celnego
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, specyfikacja, list przewozowy , świadectwo pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne)
 • Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia celnego
 • Przyjęcie zgłoszenia celnego bez weryfikacji
 • Rewizja towaru, pobieranie próbek
 • Zwolnienie towaru do procedury
 • Przechowywanie załączników i komunikatów systemowych
 • Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia

 2. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji
 • System ISZTAR, system TARIC
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT / EBTI
 • Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
 • Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
 • Cło antydumpingowe
 • Rodzaje stawek celnych

 3. Pochodzenie towaru

 • Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, CETA
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
 • Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1., CoO, deklaracja eksportera, deklaracja o pochodzeniu )
 • Pochodzenie towaru a jego status (dokument A.TR)
 • Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i ułatwienia w wystawianiu świadectw
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

IV MODUŁ:

1. Kontrola celna i korekta zgłoszeń

 • Kontrola przed zwolnieniem towaru
 • Kontrola postimportowa
 • Kontrola posteksportowa
 • Terminy wydawania decyzji, realizacja wydanych decyzji

2. Systemy informatyczne SISC

 • AIS, AES, NCTS2, EMCS, ZEFIR2, OSOZ2
 • PUESC – platforma elektronicznych usług celnych
 • Komunikaty systemowe oraz komunikacja z organami celno-skarbowymi

3. System zwolnień z należności celnych

4. Ograniczenia w obrocie towarowym

 • Towary strategiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Inne ograniczenia poza taryfowe

 5. Procedura uproszczona

 • Podstawy prawne uproszczeń celnych
 • Formy procedury uproszczonej (wpis do rejestru, zgłoszenie uproszczone)
 • Wymagane dokumenty, pozwolenie, zabezpieczenie należności
 • Warunki stosowania, wyłączenia
 • Rozliczenie procedury, odroczenie płatności

V MODUŁ:

1. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej

 2. Podatki w przywozie i wywozie

 • Zwolnienia z podatku vat w imporcie
 • 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego w deklaracji JPK
 • Podatek akcyzowy w imporcie
 • Zasady obliczania podatków

 3. Dług celny

 • Należności celno – podatkowe w przywozie
 • Należności celno – podatkowe w wywozie
 • Pojęcie dłużnika
 • Zabezpieczenie długu celnego, gwarancja generalna
 • Terminy płatności, odroczenia

 4. Zwrot i umorzenie należności celnych

Metody szkoleniowe
 • praktyczne wykłady z wykorzystaniem prezentacji
 • dyskusje na forum
 • zadania i ćwiczenia
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.

BEZPŁATNY PARKING
Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne  miejsca parkingowe.

WSPARCIE PRZY WYBORZE MIEJSCA NOCLEGOWEGO
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliżu usytuowanych hotelach, których atrakcyjne ceny wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa.

Cena i zapisy

3 990 zł, CENA PROMOCYJNA: 3 690,00 zł przysługuje za zgłoszenie do 5 września 2023 r.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionych ekspertów – praktyków

 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje indywidualne

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

 • poczęstunki kawowe, obiady


Szkolenia PRESTIGE ECK są zwolnione z podatku VAT.

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii