PLANER
logotyp-prestige-eck

Prawdziwą miarą inteligencji jest działanieNapoleon Hill

Menu

Podatek akcyzowy w 2021 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 i 2022 r. (od 1 lutego 2021 r., od 1 maja 2021 r., od 1 lipca 2021 r.), a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lutego 2022 r.

Program szczegółowy szkolenia

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne

 • źródła prawa
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
 • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy
 • ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie w tym m.in.

 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów
 • wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego
 • poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy

 3. Utworzenie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

 • termin wejścia w życie nowych regulacji
 • nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy
 • termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe
 • regulacje przejściowe

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.

 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • nałożenie konieczności prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej
 • wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy

5. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
 • zasady weryfikacji nabywców gazu
 • sposób prowadzenia ewidencji
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy
 • przegląd najnowszego orzecznictwa

6. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych
 • zużycie na potrzeby własne
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej

8. Ewidencja energii elektrycznej

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych)
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą

9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy

10. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
 • moment zapłaty akcyzy
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej
 • nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym

11. Sposób prowadzenia składu podatkowego

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego –  skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny
 • ewidencja składu podatkowego
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

12. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS)
 • pojęcie podmiotu wysyłającego
 • definicja podmiotu odbierającego
 • dokument elektroniczny e – AD
 • dokument zastępujący e – AD
 • raport odbioru i raport wywozu
 • stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

13. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje
 • stawki akcyzy dla biopaliw
 • stawki akcyzy na gaz ziemny
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

14. Skutku objęcia pozytywną stawką akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.

 • moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe
 • stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

15. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

 16. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

17. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych

 • znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu
 • zestawienia oświadczeń
 • skutki błędów formalnych
 • ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje

18. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw)

 • wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego
 • nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych)
 • termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe

19. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego
 • użycie wyrobów węglowych

20. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW)

 • zakres obowiązków ewidencyjnych
 • elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy
 • sposób zakładania i wypełniania ewidencji

21. Finalny nabywca węglowy (FNW)

 • zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych
 • czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
 • obowiązki finalnego nabywcy węglowego

22. Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.

 • zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła
 • zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe
 • zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej
 • najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu

23. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące w 2021 r.

 • wprowadzenie e-DD dla tzw. większych dostawców objętych zwolnieniem wyrobów węglowych
 • znaczenie oświadczeń nabywców wyrobów węglowych
 • elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania
 • reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym
 • zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych
 • elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych
 • zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych

24. Pakiet paliwowy w praktyce

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw
 • reguły dokonywania transakcji
 • zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym
 • przegląd najnowszego orzecznictwa

25. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania