logotyp-prestige-eck

Świat nagradza wysiłek, nie wymówkiAndrew Matthews

Menu

NOWOŚĆ

Wybierz termin szkolenia

INCOTERMS®2020 – szkolenie w języku angielskim. International Commercial Rules. Legal and Logistical Aspects.

Termin: 12-12-2023

Do rozpoczęcia: 82 dni

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 790,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Informacje dodatkowe: Szkolenie INCOTERMS w języku angielskim dostępne jest także w formie szkolenia zamkniętego.  

A characteristic features of the modern world economy are the progressing globalization processes and the increasingly wider internationalization of economic activity.

This causes, among others the growing importance of international trade, the need to search for new markets, supply sources, ways of delivering goods to recipients in the country and abroad, and the effective management of risks in international transactions.

Foreign trade is carried out by concluding various types of transactions. A foreign trade transaction is a series of contracts, a set of agreements: the main (sale) contract and additional contracts that enable its implementation.

Incoterms® International Commercial Rules are an important element of every trade agreement. The multitude of phenomena and practices, the constantly progressing decentralization of foreign trade, legal, cultural and linguistic differences have become the reason for the development of international standards in the field of transport, insurance, receipt and control of goods.

Practices and regulations commonly used in international trade take the form of trade customs and rules (formulas).

The most known and commonly used in commercial practice are the Incoterms® (International Commercial Terms) rules. They are designed to remove doubts that arise when carrying out international transactions.

Cele i korzyści szkolenia

The aim of the training is to familiarize participants with the basic issues in the field of foreign trade and international logistics as well as the tools used in commercial transactions. One of such tools widely used all over the world are the international Incoterms® rules. From January 1, 2020, it is available to entrepreneurs conducting international trade operations, available in the latest edition of Incoterms®2020 formulas.
These formulas define the obligations and costs incurred by the seller or the buyer depending on the sales base of the goods agreed in the foreign transaction between the parties.
For a better understanding and effective application of international trade rules, students will learn about the specifics of international transport logistics as well as insurance in international transport.

Practical exercises (case studies, calculations based on the description of individual export transactions, filling in the transport and forwarding documentation) will strengthen the acquired theoretical knowledge.

Adresaci szkolenia

The training is intended for traders, logisticians, forwarders, specialists of customs agencies and companies running international transactions.

Program szczegółowy szkolenia
 1. International trade rules as part of a contract in international trade
 2. How are Incoterms® rules created and which institution is responsible for their updating?
 3. News and differences in the Incoterms®2020 version. Comparison to Incoterms® 2010
 • Correct selection of the rule
 • Updated Explanatory Notes to each rule
 • New „horizontal” arrangement of articles
 • Bills of lading with the note „on board” in FCA
 • Different levels of coverage in CIP (ICC A) and CIF (ICC C)
 • Changing of DAT rule to DPU and reordering these rules
 • Transportation by own means of transport in FCA, DAP, DPU and DDP
 • Clarification of the demarcation and relationship between the sales contract and ancillary contracts
 • The need to comply with the requirements of the SOLAS Convention (Convention for the Safety of Life at Sea and the issue of Verified Gross Mass (VGM). Costs and obligations related to VGM
 • Costs and their location (A9 / B9 instead of A6 / B6)
 • Incorporation of safety-related requirements into the scope of transport and cost obligations (A4 / B4 and A9 / B9)
 1. Incoterms® 2020 and the sales contract (terms delivery, ownership, risk)
 2. Obligations of the seller and the buyer depending on the selling base
 3. The concept of transport authority and the main route of transport in Incoterms® rules
 4. Delivery, risk and costs in Incoterms® rules
 5. Insurance gesture in Incoterms® rules
 6. Analysis and discriotion of 11 Incoterms® 2020 rules and changes in individual rules, with particular emphasis on the division of duties, costs and risks between the seller and the buyer
 7. Detailed analysis of the interpretation of Incoterms®2020 commercial formulas

i. rules for all means and modes of transport: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU (comparison to the DAT rule in Incoterms®2010), DDP

ii. rules for sea and inland waterway transport: FAS, FOB, CFR, CIF

 1. Analysis of errors that may be made when applying the Incoterms® 2020 rules:
 • no information about the Incoterms® version;
 • negative consequences related to the failure to specify the delivery point;
 • incorrect application of FOB, CFR and CIF rules in container transport;
 • possible financial consequences as a result of misinterpretation of the rules C.
 1. Documents and information required from contracting parties in Incoterms® 2020.
 2. Incoterms® 2020 and the forwarding contract and the contract of carriage.
 3. Exercises

15. Answers to questions. Discussion.

Metody szkoleniowe

Form of conducting: Lecture, exercises, discussion

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

790,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie INCOTERMS w języku angielskim dostępne jest także w formie szkolenia zamkniętego.

  Służymy także pomocą w zakresie organizacji miejsca szkoleniowego, rezerwacji noclegów czy organizacji imprez integracyjnych itp. 

  Tłumaczenie:

  Temat szkolenia: „Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms®2020. Aspekty logistyczne i prawne”.

   

  Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki światowej są postępujące procesy globalizacyjne oraz coraz szersza internacjonalizacja działalności gospodarczej. Powoduje to m.in. wzrost znaczenia handlu międzynarodowego, konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu, źródeł zaopatrzenia, sposobów dostarczania towarów do odbiorców w kraju i za granicą oraz skutecznym zarządzaniem występującymi w transakcjach międzynarodowych ryzykami.

  Handel zagraniczny jest prowadzony poprzez zawieranie różnego typu transakcji. Transakcja w handlu zagranicznym to szereg umów, zbiór porozumień: umowa główna (sprzedaży) oraz umowy dodatkowe, które umożliwiają jej realizację. Ważnym elementem każdej umowy handlowej są Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms®. Mnogość zjawisk i praktyk, ciągle postępująca decentralizacja handlu zagranicznego, różnice prawne, kulturowe i językowe stały się przyczyną opracowania międzynarodowych standardów w sferze transportu, ubezpieczeń, odbioru i kontroli towaru.

  Praktyki i regulacje powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przyjmują postać zwyczajów i reguł (formuł) handlowych. Najbardziej znane i powszechnie stosowane w praktyce handlowej są reguły Incoterms® (International Commercial Terms). Mają one za zadanie usuwanie wątpliwości, jakie pojawiają się przy wykonywaniu transakcji międzynarodowych.

  Celem szkolenia „Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms®2020. Aspekty logistyczne i prawne” jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami w zakresie handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej oraz narzędziami stosowanymi w transakcjach handlowych. Jednym w takich narzędzi powszechnie stosowanymi na całym świecie są międzynarodowe reguły Incoterms®. Od 1 stycznia 2020 do dyspozycji przedsiębiorców prowadzących międzynarodowe operacje handlowe, dostępna najnowszą edycją formuł Incoterms®2020.

  Te formuły określają obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego w zależności od bazy sprzedaży towaru, uzgodnionej w transakcji zagranicznej pomiędzy stronami.

  Dla lepszego zrozumienia i skutecznego stosowania międzynarodowych reguł handlowych słuchacze zapoznają się ze specyfiką logistyki transportu międzynarodowego, a także ubezpieczeń w transporcie międzynarodowym.

  Wzmocnieniem uzyskanej wiedzy teoretycznej będą ćwiczenia praktyczne (case studies, kalkulacje w oparciu o opis poszczególnych transakcji eksportowych, wypełnienie dokumentacji transportowo-spedycyjnej).

  Szkolenie „Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms®2020. Aspekty logistyczne i prawne” jest przeznaczone dla handlowców, logistyków, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

   

  1. Międzynarodowe reguły handlowe jako element kontraktu w handlu międzynarodowym.

  2. Jak powstają reguły Incoterms® i jaka instytucja jest odpowiedzialna za ich aktualizację?

  3. Nowości i różnice w wersji Incoterms®2020. Porównanie do Incoterms®2010

  • Właściwy wybór reguły;

  • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;

  • Nowy „horyzontalny” układ artykułów;

  • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę

  (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);

  • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;

  • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);

  • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;

  • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;

  • Wyjaśnienie rozgraniczenia i związku między umową sprzedaży a umowami dodatkowymi;

  • Konieczność dostosowanie się do wymogów konwencji SOLAS (Konwencja o Bezpieczeństwa Życia na Morzu oraz kwestia zweryfikowanej masy brutto (VGM). Koszty i  obowiązki związane z VGM;

  • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);

  • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).

  4. Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);

  5. Obowiązki sprzedającego i kupującego w zależności od bazy sprzedaży;

  6. Pojęcie gestii transportowej oraz głównej drogi przewozu w regułach Incoterms®;

  7. Dostawa, ryzyko i koszty w regułach Incoterms®;

  8. Gestia ubezpieczeniowa w regułach Incoterms®;

  9. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;

  10. Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych Incoterms®2020

  i. reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU (porównanie do reguły DAT w Incoterms®2010), DDP;

  ii. reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu morskiego i wodnego śródlądowego: FAS, FOB, CFR, CIF.

  11. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:

  • brak informacji o wersji Incoterms®;

  • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;

  • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;

  • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.

  12. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020.

  13. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.

  14. Ćwiczenia

  15.  Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

  Forma prowadzenia zajęć:

  Wykład, ćwiczenia, dyskusja

   

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii