PLANER

Nie jeden przedsiębiorca dziękuje niebu za biedę, która mu wykazała, że najlepszy kapitał ma w swojej głowie, a nie w pożyczkach bankowych.Henry Ford

Menu

GOSPODARKA MAGAZYNOWA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM (3 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Rola i zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw w sytuacji rozwoju nowych technologii usprawniających automatyczną identyfikację oraz przepływ informacji, dokumentów i wartości pomiędzy partnerami biznesowymi, za pomocą Systemów radiowych RFID wspomaganych Internetem

2. Wymagania odnośnie postaci fizycznej i znakowania jednostek ładunkowych do obrotu zewnętrznego w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw

 • Charakterystyka jednostek ładunkowych oraz urządzenia do ich formowania i zabezpieczania
 • Znakowanie jednostek detalicznych i transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw z uwzględnieniem uniwersalnych standardów UCC/EAN
 • Kontenery i Kontenerowy System Transportowy

3. Zasady znakowania towarów w systemie kodów kreskowych EAN.UCC oraz tagów radiowych RFID/EPC

 • Znakowania towarów w systemie EAN.UCC
 • Znakowanie za pomocą kodów kreskowych EAN.UCC
 • Znakowanie za pomocą tagów radiowych RFID

4. Przepisy i wymagania dotyczące warunków przechowywania w nowoczesnych magazynach

 • Charakterystyka zapasów magazynowych, ich podział i klasyfikacja pod względem właściwości fizyko-chemicznych
 • Właściwości fizyko-chemiczne zapasów magazynowych oraz normy i przepisy dotyczące warunków ich przechowywania
 • Warunki przechowywania materiałów i wyrobów o właściwościach normalnych
 • Warunki przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

5. Urządzenia technologicznego wyposażenia magazynów – wiodące konstrukcje i zasady efektywnego zastosowania

 • Urządzenia do składowania
 • Magazynowe środki transportowe
 • Pomocnicze urządzenia magazynowe

6. Nowoczesne technologie w zakresie usprawnienia przepływu ładunków przez magazyny oraz usprawnienia procesów kompletacji

 • Charakterystyka procesów magazynowych
 • Charakterystyka prac w magazynach o systemie ręcznym
 • Technologia prac w magazynach obsługiwanych wózkami podnośnikowymi
 • Technologia prac w magazynach obsługiwanych układnicami regałowymi
 • Magazyny o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi
 • Magazyny kompletacyjne (zasady kompletacji przy wydawaniu z magazynu)

7. Zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczania towarów w magazynie

 • Charakterystyka obiektów magazynowych dla składowania materiałów i wyrobów
 • Podział powierzchni, przestrzeni i wysokości magazynu
 • Wymagane instalacje budowlane i technologiczne w magazynach
 • Zasady modernizacji magazynów

8. Wytyczne dostosowania obiektów magazynowego do nowoczesnych wymogów uczestnictwa w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw

 • Wymagania odnośnie obiektów magazynowych i procesu magazynowego w dostosowaniu do nowoczesnych wymogów uczestnictwa w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw.
 • Wymagania odnośnie frontów rozładunkowych
 • Wymagania odnośnie organizacji i zarządzania przepływem towarów na frontach rozładunkowych

9. Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie i sterowanie procesami magazynowymi jako warunek uzyskania funduszy strukturalnych PARP dla podniesienia konkurencyjności i wprowadzenia innowacyjności w gospodarce magazynowej

 • Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie i sterowanie procesami magazynowymi jako jeden z podstawowych warunków uzyskania funduszy strukturalnych PARP
 • Charakterystyka podstawowych typów oprogramowania dla zarządzania i sterowania czynnościami procesu magazynowego
 • Nowoczesne techniki dla usprawnienia przekazywania dyspozycji pomiędzy WMS (Systemem Zarządzania Magazynem) a pracownikami magazynowymi w postaci:
  • Systemów RF (bezprzewodowej wymiany danych drogą radiową)
  • Voice Picking (sterowanie procesów głosem)
  • Picking by Light (sterowanie procesów za pomocą sygnalizacji świetlnej)
  • Systemów znakowania etykietami z kodami EAN”UCC oraz tagami RFID

10. Zasady bezpiecznej pracy w magazynach

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i magazyniera w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy personelu magazynowego
 • Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynach oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynach oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom

11. WARSZTATY

12. Nowoczesne zasady organizacji gospodarki magazynowej

 • Zakres problematyki dotyczącej organizacji gospodarki magazynowej
 • Podstawowe przesłanki tworzenia struktur organizacji gospodarki magazynowej

13. Podstawowe akty normatywne dotyczące organizacji gospodarki magazynowej

 • Regulaminy pracy magazynu zawierające:
  • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników
  • kwalifikacje zawodowe, podstawowe obowiązki oraz zakresy czynności pracowników magazynowych
  • czas pracy magazynów, ewidencja czasu prascy oraz warunki przebywania na terenie magazynu
  • zwolnienia od pracy i zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  • kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy
  • postanowienia dot. pracy w magazynie kobiet i młodocianych
  • sposób zabezpieczenia budowli i pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i innymi nadużyciami
  • podstawowe zasady bhp w magazynie oraz zasady bezpieczeństwa pożarowego w magazynach
 • Instrukcje magazynowe zawierające:
  • charakterystykę zapasów składowanych w magazynach oraz warunki ich przechowywania
  • charakterystykę budowli i pomieszczeń magazynowych
  • charakterystykę wyposażenia magazynowego
  • ogólną charakterystykę technologicznego procesu magazynowego
  • organizację gospodarki magazynowej
  • zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami
  • podstawowe zasady bhp w magazynach oraz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Normy przedmiotowe dot. organizacji gospodarki magazynowej
 • Wymagania norm ISO 9001:2000 w zakresie organizacji gospodarki magazynowej

14. Nowoczesne zasady organizacji obrotu magazynowego

 • Zasady odbioru, przyjęcia i wydania wyrobów i materiałów
 • Czynności związane z odbiorem jakościowym dostaw
 • Odbiór przesyłek kolejowych i samochodowych

15. Aktualne uregulowania prawne dot. opakowań i odpadów opakowaniowych

16. Zasady i zakres recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych

17. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie

 • Systemy i struktury organizacji gospodarki opakowaniami
 • Gospodarka opakowaniami własnymi
 • Gospodarka opakowaniami obcymi
 • Zasady organizacji i funkcjonowania systemów gospodarki opakowaniami wielokrotnego użytku
 • Podstawowy zakres czynności magazynu opakowań

18. Podstawy formalno-prawne odpowiedzialności materialnej personelu magazynowego

 • Cechy charakterystyczne kandydata na stanowisko magazyniera odpowiedzialnego materialnie
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych (odpowiedzialność jednostkowa, wspólna odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkody w powierzonym mieniu)
 • Zmiany w przepisach dot. odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych

19. Zasady i formy inwentaryzacji w magazynach

 • Istota i cel inwentaryzacji
 • Podstawy prawne inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja jednorazowa (przebieg inwentaryzacji, etapy inwentaryzacji, dokumentacja spisowa, przebieg spisu)
 • Inwentaryzacja ciągła
 • Wykorzystywanie norm ubytków naturalnych w rozliczeniach inwentaryzacji
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania