Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie

Menu

MANAGER DOSKONAŁY – PRAWO PRACY I PSYCHOLOGIA

Termin: 03-12-2018 - 05-12-2018

Do rozpoczęcia: 18 dni Kategoria: Rozwój menedżerski, Prawo pracy, Jakość

Liczba godzin dydaktycznych: 24 (3 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: PROMOCYJNA: 1890,00 zł brutto

Hotel: śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie, które zostało stworzone z myślą o specjalistach, manadżerach i liderach, którzy poszukują niezawodnych sposobów na szybką i efektywną poprawę umiejętności w zakresie przywództwa, zarządzania i rozwoju osobistego

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z elementami psychologii biznesu, które zwiększą skuteczność w kontaktach zawodowych  oraz pokażą jak skutecznie radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

Cele i korzyści szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z:

 • Prawnymi aspektami zatrudnienia Pracowników
 • Rozwiązywaniem umów o pracę
 • Zadaniami kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • Urlopami wypoczynkowymi oraz zwolnieniami okolicznościowymi
 • Przepisami regulującymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Kontrolą PIP w zakładzie
 • Pojęciem człowieka w środowisku Pracy
 • Czynnikami motywującymi do pracy oraz jej satysfakcją
 • Źródłem stresu u managera oraz jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym
Adresaci szkolenia
 • Osoby pracujące w zespołach, managerowie, kierownicy, kadra zarządzająca
 • Osoby nastawione na rozwój osobisty
 • Osoby, których obowiązki zawodowe wymagają kreatywnego myślenia
 • Pracownicy firm payrollowych
Program szkolenia

Dzień 1

1. Prawne aspekty zatrudniania pracowników
 • Rekrutacja. Granice pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rodzaje informacji mogących narazić na zarzut dyskryminacji. Przyczyny obiektywne odmowy przyjęcia do pracy. Z jakiego powodu nie można odmówić przyjęcia do pracy?
 • Rodzaje umów o pracę. Umowa na okres próbny. Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony. Dobór umowy o pracę do potrzeb kadrowych w zakładzie pracy
 • Umowy cywilnoprawne. Różnice między umową o pracę a umową cywilnoprawną. Dopuszczalność stosowania umów: o dzieło, zlecenia, o świadczeniu usług. Konsekwencje nieprawidłowego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną
 • Zmiana rodzaju lub warunków umowy w trakcie zatrudnienia. W jaki sposób zmienić umowę o pracę na stałe lub umowę czasową za zgodą lub bez zgody pracownika

2. Rozwiązywanie umów o pracę

 • Procedura zwolnienia pracownika. Tryby ustania stosunku pracy. Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy. Przyczyny kwalifikujące do natychmiastowego zwolnienia z pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z wypowiedzeniem umowy lub natychmiastowym rozwiązaniem umowy. Co zrobić, jeśli pracownik odmawia odebrania pisma w zakładzie lub nie odbiera przesyłek pocztowych z pismami o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy?
 • Zwolnienie ze świadczenia pracy. Czy w okresie wypowiedzenia można pracownika odsunąć od pracy? Czy pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia?
 • Ochrona przed zwolnieniem z pracy. Uprawnienia i rola związków zawodowych. Pracownicy chronieni przed zwolnieniem
 • Świadectwa pracy. Treść świadectwa pracy, najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu świadectwa. Czy świadectwo pracy można wysłać razem z pismem o natychmiastowym rozwiązaniu umowy?
3. Czas pracy – zadania kierownika w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • Podstawowe pojęcia o czasie pracy oraz ich zastosowanie w praktyce
 • Co to jest czas pracy, jakie okoliczności wliczane są do czasu pracy? Co oznacza gotowość do pracy? Kwalifikowanie co jest, a co nie jest czasem pracy. Czas pracy pracowników mobilnych
 • Doba pracownicza, system, rozkład czasu pracy, harmonogram pracy, okres rozliczeniowy. Przykłady praktycznego zastosowania. Obliczanie wymiaru czasu pracy do przepracowania. Ćwiczenia
 • Obowiązkowe odpoczynki dobowe i tygodniowe. Planowanie pracy z zachowaniem odpoczynków. Ćwiczenia
 • Praca zmianowa. Jakie skutki przewidują przepisy prawa pracy z wprowadzeniem pracy zmianowej? Jaki rozkład czasu pracy można uznać za pracę zmianową?
 • Czas pracy podczas szkoleń doskonalących oraz podróży służbowej
 • Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osoby kierujące pracą pracowników. Kto jest osobą kierującą, jakie uprawnienia i obowiązki w zakresie czasu pracy wiążą się ze stanowiskiem kierownika?

4. Rodzaje i charakterystyka systemów czasu pracy
 • Systemy czasu pracy, krótka charakterystyka. Dobór systemu czasu pracy do potrzeb zakładu pracy. Ustalenie lub zmiana obowiązującego systemu czasu pracy
 • Ruchomy czas pracy. Co to jest ruchomy czas pracy i w jakich sytuacjach ułatwia organizację pracy?
 • Indywidualny rozkład czasu pracy. Jakie jest uzasadnienie do wprowadzenia indywidulanych godzin pracy? Czy pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownika?
5. Czas pracy w zakładzie.
 • Obowiązki pracodawcy, kierownika oraz pracowników w zakresie czasu pracy
 • Ograniczenia w organizacji czasu pracy wynikające ze specyfiki zakładu pracy, stanowiska pracy lub statusu pracownika. Grupy pracowników pod szczególną ochroną
 • Dobór wewnętrznych przepisów o czasie pracy do organizacji i warunków pracy w zakładzie
6. Planowanie czasu pracy.
 • Tworzenie harmonogramu pracy z uwzględnieniem różnych godzin pracy. W jakich warunkach należy tworzyć harmonogramy pracy, a w jakich obowiązek ten nie istnieje?
 • Informacje niezbędne do prawidłowego zaplanowania godzin pracy. W jaki sposób zapewnić ciągłość pracy w zakładzie zgodnie z przepisami o czasie pracy?
 • Treść harmonogramu pracy. Termin i sposób przekazania pracownikom harmonogramu pracy. Zastępstwa za nieobecnego pracownika. Czy można zmienić harmonogram pracy wdrożony w życie?
 • Błędy przy sporządzaniu oraz realizowaniu harmonogramów pracy

7. Dyżur pracowniczy.

 • Pojęcie dyżuru. Dyżur w zakładzie pracy
 • Dyżur domowy (dyżur „pod telefonem”). Ograniczenia czasowe do dyżurowania. Rozkład dyżurów tygodniowych i weekendowych.Uprawnienia pracownicze wynikające z pełnienia dyżuru domowego.
8. Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy. Co to są szczególne potrzeby pracodawcy?
 • Odpracowanie wyjść prywatnych
 • Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych. Komu nie można zlecić pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Czy istnieje termin i forma do polecenia pracy nadliczbowej? Czy niezachowanie ustalonej formy pozbawia pracownika uprawnień z tytułu pracy nadliczbowej? Czy pracownik może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Praca w dodatkowy dzień wolny od pracy oraz w niedzielę lub święto. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Za pracę w dodatkową sobotę wynagrodzenie czy dzień wolny?
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych dobowych i średniotygodniowych. Ćwiczenia
 • Ponadwymiarowa praca kierowników. Czy są przypadki, w których kierownik uzyska prawo do czasu wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

9. Ewidencjonowanie czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy.

 • W jakim celu ewidencjonuje się czas pracy?
 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy. Rola list obecności oraz systemów kontroli dostępu. Czy listy obecności są obowiązkowe?
 • Treść i prowadzenie karty czasu pracy. Rozliczanie czasu pracy dla ustalenia wynagrodzenia
 • Najczęstsze nieprawidłowości z zakresu ewidencjonowania czasu pracy. Sposoby uniknięcia nieprawidłowości

 10. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu czasu pracy.

 • Odpowiedzialność porządkowa kierowników.
 • Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z czasu pracy. Najczęstsze błędy, które są kwalifikowane jako wykroczenia. Co grozi osobie winnej naruszenia przepisów prawa?

Dzień 2

 1. Urlopy wypoczynkowe, inne urlopy i zwolnienia okolicznościowe.

 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop uzupełniający. Kolejny urlop wypoczynkowy. Urlop pracownika niepełnoetatowego. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego wraz z urlopem dodatkowym. Urlop przy zmianie etatu oraz rozwiązaniu umowy o pracę w trackie roku kalendarzowego. Ćwiczenia.
 • Planowanie urlopów wypoczynkowych. Czy pracodawca zawsze musi tworzyć plan urlopów? Procedura i termin wprowadzenia planu urlopów. Czy plan urlopów można zmienić? Urlop nieudzielony zgodnie z planem urlopów, urlop zaległy.
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych. Rozliczanie urlopów w różnych systemach czasu pracy. Urlop wypoczynkowy po powrocie z innych okresów nieobecności. Czy wszystkich pracodawców obowiązują wnioski urlopowe? Podział urlopu na części. Czy pracownik może wykorzystać urlop w całości?
 • Przesunięcie terminu urlopu. Choroba pracownika w trakcie urlopu
 • Odwołanie pracownika z urlopu. Warunki dopuszczalności odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Skutki odwołania z urlopu wypoczynkowego
 • Urlop na żądanie. Czy pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie. Jaki jest termin i w jaki sposób należy zgłosić wniosek?
 • Zwolnienia okolicznościowe. Rodzaje zwolnień płatnych i niepłatnych. Dokumentowanie prawa do zwolnienia okolicznościowe
 • Urlop szkoleniowy. Warunki udzielenia. Uprawnienia pracownika w związku z udzieleniem urlopu szkoleniowego
 • Urlopy rodziców oraz pracowników wychowujących dzieci. Jakie urlopy i zwolnienia należą się pracownikom-rodzicom?
 • Najczęściej popełniane błędy odnośnie udzielania urlopów wypoczynkowych. Odpowiedzialność za nieprawidłowości z zakresu urlopów wypoczynkowych

2. Dyscyplina pracy

 • Uprawnienia i obowiązki kierownika w zakresie dyscypliny w pracy. Polecenia służbowe. Granice dopuszczalności poleceń służbowych.
 • Granice i legalne metody kontrolowania pracowników
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny pracy. Rodzaje kar. Procedura udzielania kary porządkowej i finansowej. Czy pracownik może nie zgodzić się z karą?
 • Kontrola trzeźwości oraz wpływu środków odurzających. Czy i w jaki sposób pracodawca może kontrolować stan trzeźwości pracowników? Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości pracownika lub pozostawania pod wpływem środków odurzających?
 • Wykorzystanie zwolnień lekarskich niezgodnie z przeznaczeniem. Czy i w jakich granicach można kontrolować wykorzystanie zwolnień lekarskich?

3. Równe traktowanie w zatrudnieniu i przeciwdziałanie mobbingowi

 • Pojęcie dyskryminacji i mobbingu, sytuacje charakterystyczne dla rozróżnienia negatywnych zjawisk. Najczęstsze obszary, w których dochodzi do dyskryminacji
 • Podział zadań, dyscyplinowanie i wynagradzanie wolne od dyskryminacji
 • Znamiona mobbingu w miejscu pracy. Sposoby rozpoznawania i zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy. Jak wykazać, że pracownik jest mobbingowany?
 • Uprawnienia pracownicze związane z nierównym traktowaniem lub mobbingiem
 • Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach o nierówne traktowanie lub mobbing w zakładzie pracy
4. Odpowiedzialność materialna pracownika
 • Odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie mienia lub wyrządzenie innej szkody pracodawcy. Wina pracownika. Do jakiej wysokości pracownik odpowiada za wyrządzenie szkody. Czy pracownik powinien rozliczyć się z osobą trzecią, jeśli wyrządził szkodę podczas pracy?
 • Powierzenie pracownikowi mienia pracodawcy. Dodatkowe umowy o odpowiedzialności materialnej. Warunki odpowiedzialności finansowej pracownika za szkodę w mieniu powierzonym
5. Pracownik niepełnosprawny
 • Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kodeks Pracy. Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Warunki zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego. Stanowisko pracy. Treść umowy o pracę
 • Czas pracy pracownika niepełnosprawnego. Normy czasu pracy. Przerwy w pracy. Ograniczenia w planowaniu czasu pracy pracownikowi niepełnosprawnemu. Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

6. Kontrola PIP w zakładzie pracy

 • Co to jest kontrola? Zakres działania PIP i cele kontroli
 • Działalność PIP w zakresie skarg pracowniczych. Czy inspektor pracy może ujawnić powód kontroli?
 • Rozpoczęcie i przebieg kontroli. Wejście na teren zakładu pracy. Czy inspektor pracy powinien zgłosić pracodawcy swoją obecność? Czy kontrola może być prowadzona pod nieobecność pracodawcy lub osób reprezentujących?
 • Obowiązki pracodawcy wobec inspektora pracy
 • Uprawnienia inspektora pracy. Swobodny wstęp na teren zakładu. Czy inspektor pracy może wejść do każdego pomieszczenia? Czy może fotografować zakład pracy oraz pracowników? Żądanie pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą. Przesłuchiwanie osób w związku z kontrolą. Czy osoba wezwana może odmówić stawienia się u inspektora pracy?
 • Czynności kontrolne. Dokumenty wymagane w czasie kontroli. Skutki utrudnienia lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli
 • Zakończenie kontroli. Czy można utajnić zapisy w protokole kontroli? Czy można nie zgodzić się z treścią protokołu kontroli?
 • Prawne środki działania inspektora pracy. Usunięcie błędów w trakcie kontroli: decyzje ustne oraz polecenia. Odwołania od nakazu i wystąpienia inspektora pracy
 • Ustalenie odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa pracy. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami. W jakich sytuacjach inspektor pracy nałoży mandat i w jakiej wysokości? Jakie sytuacje wiążą się ze skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie? Czy można odwołać się od kary?

Dzień 3

1. Człowiek w środowisku pracy:
 • Indywidualne, osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania  w zespole pracowniczym i ich wpływ na relacje i komunikacje w zespole
 • Podmiotowość człowieka w środowisku pracy – poczucie sprawstwa i autonomii
 • Budowanie warunków skutecznej współpracy, komunikacja wspierająca współpracę
2. Motywacja do pracy i satysfakcja z pracy:
 • Definicja i teorie motywacji
 • Psychologiczne filary motywacji
 • Motywacja pozytywna i negatywna
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Motywowanie spersonalizowane
 • Praktyczne instrumenty motywacyjne
 • Promotywacyjne zachowania menedżera
 • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników
3. Stres i wypalenie zawodowe
 • Źródła stresu – otoczenie społeczne, środowisko, styl życia, nastawienie i sposób myślenia
 • Symptomy wypalenia zawodowego, sposoby zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia - miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
 • na życzenie – pomoc w rezerwacji hotelu

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania