Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działaniaWalt Disney

Menu

ZMIANY ZASAD EWIDENCJI, KSIĘGOWANIA, ROZLICZANIA I WINDYKACJI FUNDUSZU PRACY po zmianach 2017 r. oraz projekty dalszych zmian i zestaw największych trudności ze sprawozdaniami i ZPK w Urzędach Pracy – w formie warsztatów na wybranych ćwiczeniach.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia

Dzień I. Fundusz Pracy w 2017 r. – ewidencja, księgowanie, rozliczanie i windykacja w kontekście planowanych reform w następnych latach – warsztat praktyczny

1.Omówienie założeń reformowania sytuacji ustrojowej w Polsce  i prezentacja wpływu na funkcjonowanie Urzędów Pracy, czyli sytuacja bieżąca, a sytuacja w następnych latach.
2.Ustawa budżetowa i zakres budżetu państwa i wpływ nowych wymogów Unii Europejskiej dotyczących sprawozdawczości Urzędów Pracy.
3.Zasady dysponowania środkami budżetowymi oraz środkami państwowych funduszy celowych świetle nowych przepisów.
4.Likwidacja samorządowych funduszy celowych , likwidacja funduszy celowych z osobowością prawną i nowe zasady gospodarowania „kasowymi” państwowymi funduszami celowymi.
5.Zasady ewidencji, księgowania, rozliczania i windykacji Funduszu Pracy po zmianach 2017 r. – do wszystkich zagadnień warsztatowe ćwiczenia praktyczne /uzupełnianie/.

 • Regulacje prawne z zakresu Funduszu Pracy:
  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • akty wykonawcze
 • Zasady funkcjonowania Funduszu Pracy
  • udzielanie świadczeń
  • podstawa rozliczeń udzielonych świadczeń
 • Ewidencja księgowa świadczeń z Funduszu Pracy:
  • ewidencja syntetyczna i ewidencja analityczna
  • dokumentacja źródłowa
 • Windykacja  nienależnie pobranych przez beneficjentów świadczeń:
  • zasady postępowania windykacyjnego
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • Problemy związane z windykację  – przykłady ważnych orzeczeń NSA, WSA, urzędowych.

6.Nowe obowiązki w zakresie rachunkowości państwowych funduszy celowych – zmiana zasad rachunkowości funduszu pracy, problem praktyki księgowej urzędów pracy i podziału księgowości na księgi „funduszu” i „budżetu” w urzędzie pracy.
7.Typowe nieprawidłowości zaistniałe wskutek interpretacji uznających starostę za organ dysponujący funduszem pracy oraz wprowadzających obowiązek prowadzenia oddzielnych ksiąg i sporządzania na ich podstawie oddzielnego bilansu funduszu pracy przez urzędy pracy.Dzień 2 Zestawienie zmian i projektów zmian w przepisach dotyczących Funduszu Pracy w latach 2014 – 2017 – praktyczny warsztat

1.Nowe rozwiązania w podejściu do funduszu pracy wyrażone w stanowiskach Ministerstwa Finansów oraz w nowych przepisach. Projekt nowego rozporządzenia praktycznie.
2.Likwidacja oddzielnych ksiąg funduszu pracy w urzędach pracy i budowa systemu rachunkowości funduszu pracy w Ministerstwie Pracy.
3.Budowa w finansach publicznych budżetu zadaniowego i audytu efektywnościowego.
4.Nowy podział ról w Urzędach Pracy.
5.Nowe zasady planowania budżetowego środków funduszu pracy – nowa definicja.
6.Podział zadań z funduszu pracy w powiatach i województwach.
7.Włączanie środków funduszu pracy do budżetów powiatów i województw.
8.Zestaw księgowań środków funduszu pracy w świetle nowego planu kont.
9.Wprowadzona w 2017 r. szczegółowa nowa procedura badania przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego i budżetowego za rok 2010 w jednostkach samorządu terytorialnego.
10.Nowe zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego
11.Nowe zasady pełnomocnictw w Urzędach Pracy.
12.Nowe obowiązki w zakresie kontroli zarządczej i jej powiązanie z rachunkowością finansową.
13.Nowe zasady odpowiedzialności Kierownika Jednostki, Głównego Księgowego i Pracowników.

Dzień 3. Najważniejsze problemy związane z  rachunkowością i wprowadzonym Zakładowym Planem Kont oraz z rozliczeniem Funduszy Unijnych – warsztatowo
na ćwiczeniach

 

Najważniejsze problemy związane z  rachunkowością i wprowadzonym Zakładowym Planem Kont:

Podstawy prawne rachunkowości budżetowej i propozycja ich zmian w 2017 r.

1.Obecnie obowiązująca klasyfikacja budżetowa.
2.Metody wyceny aktywów i pasywów.
3.Zasady prawidłowego gospodarowania majątkiem.
4.Prawidłowy obieg dokumentów.
5.Metody tworzenia polityki bilansowej wraz ze sposobami wyborów czyli możliwościami jej kształtowania.
6.Rachunkowość budżetowa obecna a rachunkowość budżetowa według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
7.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2010 r.)
8.Nowe wzory planu kont.Najważniejsze problemy związane z  rachunkowością Funduszy Unijnych:

1.Podatki w rozliczeniach.
2.Dokumentowanie wydatków:

 • przechowywanie i kompletowanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • dekretacja dokumentów księgowych.

3.Pojęcie kwalifikowalności, zasady kwalifikowalności wydatków i projektów.
4.Struktura budżetu zadania w projektach oraz możliwości jej modyfikacji.
5.Rozliczenia finansowe:

 • Harmonogram płatności transz,
 • Wniosek beneficjenta o płatność,
 • Weryfikacja wniosku o płatność,
 • Odrzucenie wniosku o płatność,
 • Sprawy księgowe dotyczące rozliczania projektów realizowanych w ramach EFS (cechy dowodów księgowych, plan kont).

6.Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji prac przy rozliczaniu projektów.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania