PLANER

Albo my ukształtujemy przyszłość, albo przyszłość się na nas wyciśnieFranklin Rossvelt

Menu

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 – 2019. RODO, nowe akta osobowe oraz inne ważne przepisy.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wejście w życie nowych przepisów w prawie pracy w 2018 i 2019 roku w kilku ważnych aspektach wiąże się z koniecznością poznania, na czym polegają zmiany i jakie działania musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo funkcjonować.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wszystkie nowe, najważniejsze rozwiązania prawne, które pracodawca będzie zobowiązany wdrożyć i przestrzegać w swoim zakładzie pracy.
Dla łatwiejszego zrozumienia nowe regulacje będą zestawione z poprzednimi przepisami.
Dotyczy to przede wszystkim nowych obowiązków wynikających z RODO oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także wprowadzenia nowych uprawnień pracowniczych.
Elementem szkolenia będzie realizacja obowiązków w praktyce, z podaniem konkretnych przykładów.
Cele i korzyści szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę potrzebną do wdrożenia nowych, obowiązkowych regulacji prawa pracy i dostosowania zakładu pracy do obowiązujących przepisów w 2019 r.

Przekazane informacje pomogą w prawidłowym realizowaniu obowiązków pracodawcy, a także dadzą możliwość wprowadzenia w zakładzie pracy rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie, takich jak prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz monitoring w miejscu pracy.

Przekazana wiedza pozwoli na uniknięcie błędów mogących skutkować naruszeniem uprawnień pracowniczych oraz odpowiedzialnością przed inspektorem pracy za popełnienie wykroczenia.

 

Program szczegółowy szkolenia

1. RODO w zakładzie pracy – nowe przepisy dostosowujące Kodeks pracy do RODO.

 • Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO. Podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy.
 • Jakie dane osobowe można żądać od kandydata do pracy, a jakie od pracownika?
 • Czy i w jakich przypadkach potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy trzeba dostosować dotychczasowe akta osobowe do nowych przepisów RODO?
 • Dopuszczalność stosowania identyfikatorów w związku z przepisami RODO.Użycie w identyfikatorze fotografii pracownika.
 • Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników.
 • Ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności. Czy można żądać zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego?
 • Czy w zakładzie pracy można prowadzić badanie stanu trzeźwości pracowników?

2. Monitoring.

 • Formy monitoringu – monitoring wizyjny, gps.
 • Warunki wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy. Oznakowanie miejsc monitorowanych. Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
 • Pomieszczenia wyłączone z monitoringu.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • Dane biometryczne – dopuszczalność wprowadzenia rozwiązań technicznych z użyciem danych biometrycznych.

3. Nowe terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Których dokumentacji pracowniczych dotyczą nowe terminy przechowywania? Od kiedy należy liczyć termin na przechowywanie dokumentacji.
 • Imienne raporty informacyjne – wpływ przekazania raportu do ZUS na termin przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Wyjątki od 10-letniego okresu przechowywania.
 • Ponowne zatrudnienie pracownika – co z terminem na przechowywanie poprzedniej i nowej dokumentacji pracowniczej?
 • Obowiązek poinformowania pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej.
 • Dopuszczalność zniszczenia dokumentacji pracowniczej.

4. Elektroniczna forma prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej.

 • Wybór formy prowadzenia akt osobowych pracowników: papierowa lub elektroniczna.
 • Zmiana formy papierowej na elektroniczną. Czy zmiany można dokonać w dowolnym czasie? Czy jest możliwy powrót do poprzedniej formy?
 • Obowiązki pracodawcy przy zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Jakie dokumenty pracownicze można przechowywać w formie elektronicznej?
 • Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

5. Nowe rozporządzenie o aktach osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

 • Podział akt osobowych na części A,B,C,D. Nowe przepisy o podziale tematycznym akt osobowych – obowiązkowe czy nieobowiązkowe?
 • Które nowe dokumenty należy włączyć do akt osobowych, a które mogą być przechowywane poza aktami?
 • W jaki sposób przechowywać dokumentację pracowniczą inną niż akta osobowe?
 • Nowa treść karty ewidencji czasu pracy oraz dokumenty przechowywane wraz z ewidencją czasu pracy. Czy należy przechowywać harmonogramy pracy?
 • Co z przechowywaniem wniosków urlopowych w świetle nowych przepisów o aktach osobowych?

6. Świadectwa pracy.

 • Brak konieczności wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia – nowe zasady wydawania świadectw w razie kontynuacji zatrudnienia.
 • Sposób wypełnienia świadectwa pracy. Tryb i podstawa prawna ustania stosunku pracy, szczególne trybu ustania stosunku pracy, liczba dni i godzin urlopu wypoczynkowego.
 • Czy pracodawca ma obowiązek wydania odpisu świadectwa pracy na żądanie pracownika?
 • Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy.

7. Zmiany w przepisach o równym traktowaniu w zatrudnieniu oraz inne zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 7 września 2019 r.

 • Nowa treść zakazu dyskryminacji oraz równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Uprawnienia do odszkodowania w związku z mobbingiem.
 • Rozszerzenie katalogu pracowników uprawnionych do świadczeń pieniężnych w związku z niedozwolonym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Zmiana terminów na sprostowanie świadectwa pracy.
 • Uprawnienia pracownicze w związku z niewydaniem świadectwa pracy przez pracodawcę. Uzyskanie świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca przestał istnieć. Jaki jest termin na dochodzenie wydania świadectwa pracy?

8. Elastyczny czas pracy dla pracowników–rodziców dziecka, zmiany obowiązujące od 6 czerwca 2018 r.

 • Pracownicy-rodzice dzieci, którzy uzyskali nowe uprawnienia w zakresie czasu pracy.
 • Wniosek o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy. Telepraca.
 • Czy pracodawca zawsze jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika–rodzica dziecka?
 • Czego może dotyczyć wniosek pracownika–rodzica dziecka?
 • Do jakiego wieku dziecka pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika?

9. Inne ważne zmiany w prawie pracy oraz aktualne interpretacje przepisów.

 • Zarządu sukcesyjny – nowa instytucja w prawie pracy. W których sytuacjach może działać zarząd sukcesyjny, jakie obowiązki wykonuje wobec pracowników i przez jaki okres?
 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.
 • Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych – nowe przepisy. Przypadki, w których obowiązek szkoleń został utrzymany.
 • Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp dla zleceniobiorcy – czy są obowiązkowe?
 • Badania lekarskie – kiedy nie trzeba nowych zaświadczeń przy przyjęciu do pracy?
 • Odpracowanie wyjść prywatnych przez osoby niepełnosprawne – czy jest dopuszczalne?
 • Czy należy przedstawiać pracodawcy zaświadczenie lekarskie o karmieniu dziecka piersią w celu korzystania z dodatkowych uprawnień?
 • Przyczyny obiektywne zawarcia więcej niż 3 umów o pracę na czas określony lub na okres przekraczający 33 miesiące – przykłady, najczęstsze błędy.
 • Treść informacji o warunkach zatrudnienia – najczęstsze błędy.

Metody szkoleniowe
 • Wykład
 • Dyskusja z uczestnikami
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania