Mógłbyś osiągnąć w życiu wszystko, co chcesz, gdybyś tylko choć trochę pomógł innym ludziom osiągnąć to, czego oni chcą.Zig Ziglar

Menu

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI – od analizy potrzeb do oceny efektywności

Termin: 05-10-2017 - 06-10-2017

Do rozpoczęcia: 135 dni

FIRST MINUTE

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Katowice

Cena: PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto

Hotel: śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty?

Efektywne warsztaty „Zarządzanie szkoleniami” dają konkretne wskazówki w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.
W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.

Rolą systemu szkoleniowego w firmie powinien być proces kształtowania potencjału intelektualnego firmy, czyli ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej wszystkich szczebli. Działania w tym obszarze mają głównie na celu dokształcanie zatrudnionych pracowników i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowiskowych czy funkcjonalnych.

Drugą bezpośrednią funkcją systemu szkoleniowego jest rola ułatwiania i realizowania wprowadzanych w firmie zmian. Działania w tym obszarze – to, m.in., asocjacja nowo zatrudnionych pracowników, przekwalifikowanie pracowników realokowanych, a także dostarczanie nowej wiedzy i umiejętności koniecznych do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczo-politycznym (wdrażanie nowych technologii, systemów, wprowadzanie nowych produktów itp.).

Trzecim obszarem, na który pośrednio wpływa system szkoleń, jest kwestia kultury organizacyjnej. Szkolenia kadry menedżerskiej wpływają na styl zarządzania, a sam fakt inwestowania w rozwój pracowników pozytywnie oddziaływuje na ich motywację i zaangażowanie. System szkoleń powinien uwzględniać też programy integrowania personelu, propagowania wspólnych korzystnych dla firmy postaw i wartości.

Cele i korzyści szkolenia
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania strategii szkoleniowej
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
 • Udoskonalenie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju i kształcenia pracowników
 • Poznanie narzędzi zwiększających skuteczność zarządzania szkoleniami
 • Dostarczenie wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
 • Rozwój kompetencji działu szkoleń


KORZYŚCI dla Uczestników:

 • Umiejętność badania i analizowania potrzeb szkoleniowych firmy
 • Poznanie zasad planowania i budżetowania szkoleń w przedsiębiorstwie
 • Przećwiczenie zasad doboru i weryfikacji zleceniobiorców szkoleń
 • Umiejętność dokonywania precyzyjnej ewaluacji szkoleń
 • Poznanie procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych pod kątem potrzeb i możliwości własnej firmy

KORZYŚCI dla Firmy:

 • Optymalizacja kosztów programów doskonalenia zawodowego – precyzyjna diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz możliwość kontroli ich efektywności
 • Zyskanie narzędzi do oceny skuteczności polityki szkoleniowej
 • Ograniczenie, optymalizacja kosztów programów rozwojowych
 • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi
 • Ukierunkowanie pracowników na podniesienie jakości usług dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego, a w efekcie – wzmocnienie ich satysfakcji
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej o dużym wskaźniku inteligencji emocjonalnej, kultury ciągłego podwyższania kwalifikacji przez pracowników
 • Wyższa wydajność i zadowolenie personelu
Adresaci szkolenia
 • Specjaliści i liderzy Działów HR, szczególnie osoby odpowiedzialne za planowanie i organizowanie szkoleń
 • Specjaliści i eksperci wewnętrzni odpowiedzialnych za rozwój kadry
 • Osoby odpowiedzialne za różne aspekty polityki szkoleniowej w firmie lub instytucji
 • Kadra zarządzająca
Praktyczna wiedza będzie ogromnym wsparciem dla pracowników działów personalnych (szkoleniowych), którzy wybierają dostawców, organizują szkolenia i odpowiadają za ocenę ich efektywności oraz dla kadry kierowniczej, która rozpoznaje potrzeby szkoleniowe swoich podwładnych.
Program szkolenia

1. Czym jest zarządzanie szkoleniami?

 • Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
 • Plan strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji
 • Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
 • Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
 • Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
 • Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń
 • Projektowanie działu szkoleń
 • Zadania działu szkoleń
 • Kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
 • Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

 • Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
 • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
 • Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
 • Najczęściej wykorzystywane „narzędzia” analizy potrzeb
 • Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
 • Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych

3. Planowanie i budżetowanie szkoleń

 • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe
 • Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
 • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
 • Zatwierdzenie budżetu szkoleń

4. Realizacja projektów szkoleniowych

 • Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
 • Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
 • Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
 • Procedura doboru partnera szkoleniowego
 • Szkolenia i ich rodzaje
 • Harmonogram szkoleń
 • Realizacja szkoleń
 • Raport po szkoleniu – podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy

5. Ocena i ewaluacja szkoleń

 • Ocena efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a
 • Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
 • Model ROI Philipsa
 • Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
 • Ocena efektywności pracy trenerów – przedstawienie i omówienie narzędzia
 • Błędy w ocenianiu

6. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania

 • Procedura zarządzania szkoleniami – omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami
 • Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Metody szkoleniowe

Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

 • Dyskusje moderowane
 • Działania w grupach zadaniowych
 • Kwestionariusz diagnostyczny
 • Autorskie ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Większość z omawianych składowych elementów modułu przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Prowadzący

Doświadczony trener i konsultant PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.
Zrealizowała ponad 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła blisko 3000 szkoleń, warsztatów, audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 2000r.

Wyróżnienia zawodowe:

 • zdobycie I miejsca w konkursie Menedżer Szkoleń Roku
 • laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku w kategorii „Styl i wizerunek HR”
 • zdobycie I miejsca w Konkursie LIDER ZMIAN za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.

Szkoliła i doradzała m.in dla:
Przeszkoliła m.in. pracowników firm: Activ+, Agora SA, Amplico Life S.A., ABB Zwar S.A., Carrefour Polska, Carlson Wagonlit Travel, Contact Point, Call Center Poland, De Heus, Grupa Lotos, Geotech, INTRUM Justitia, ING Commercial Finance, Kema Quality, Katowicki Holding Węglowy, MTV Networks Polska, Murator Wydawnictwo, MGB Metro Group Buying, Pakmar, Pegasus Group, Passus, Panda, Pentacomp, PKO S.A., PKO TFI, Polskie Radio S.A., Prószyński i S-ka, Raport S.A., SITEL, Sodexho Polska Sp. z o.o., The Outlet Company, TVP S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o., Volvo Auto Polska, Wamtechnik, Zakłady Azotowe Puławy S.A. Networks Polska, TVN, Grupa ITI, Polskie Radio, TVP, Murator, LexisNexis; Zakłady Azotowe Puławy, Lotos, PGNiG, Orlen, Polskie LNG, MS Gas, Acatel Lucent Technologies, Wamtechnik, Passus, Pentacomp, TP, Contact Point, Call Center Poland, NewDirect; Husar hbi, Boehringer Ingelheim, Geotech, Bureau, HELIKON, PKO TFI, ING Commercial Finance, BRE Bank, Raport SA, SITEL, INTRUM Justitia, MGB Metro Group Buying, The Outlet Company, Pepsico, Carrefour, Jeronimo Martins Dystrybucja, Zibi, Euro AGD, Topex, WSiP, MAC Edukacja, General Motors Manufacturing Poland, Volvo Auto Polska; Animex, Marwit, Victaulic, Frauenthal Automotive, Jabil Global Services Poland, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Pakmar, De Heus, Rolls Royce, Iglotech, Universal Leaf Tobacco Poland, Gillette, Colgate Palmolive, Pegasus Group; Starwood, Orbis, LOT, KLM, Polish AirPorts, Ulimate Fashion, BIG Star, Solar,Work Express, Energa; MPiPS, CRZL, PARP, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MSWiA, ARiMR, Narodowe Centrum Kultury, Urzędy Miasta oraz Urzędy Gminy i Urzędy Pracy.Specjalizacja:  

 • Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL. Specjalizacja w programach podnoszących skuteczność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu analizy strategicznej, strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL: badanie efektów i kosztów pracy, opisy stanowisk, diagnoza potencjału pracowników, zespołów i organizacji. Współpraca przy projektach komercyjnych i EFS. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi" w Projekcie Inwestycja w Kadry.
 • Specjalizuje się w obszarze zarządzania zmianą, zarządzania wiekiem, zarządzania szkoleniami /diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych/, w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych.
 • Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Praktyk w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (w tym: znajomość specyfiki rynku pracy, aktywizacja osób zagrożonych utratą pracy, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwoju ich kompetencji). Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Udział w opracowywaniu pierwszego polskiego „Podręcznika dla Liderów Klubów Pracy”.
Miejsce

Quality Silesian*** & Economy Silesian**
ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
GPS: al. Górnośląska 40 - wjazd przez stację paliw BP
tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01
www.silesianhotel.pl


Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.

Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia możemy dla Państwa zarezerwować w korzystnej cenie:


Quality Silesian Hotel***

- 154,00PLN/doba w pok. 1-os.
- 184,00PLN/doba w pok. 2-os.

Economy Silesian Hotel **
– 129 zł PLN/doba w pok. 1-os.
– 164 zł PLN/doba w pok. 2-os.

Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK.
Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

1090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • poczęstunki kawowe, obiad

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania