PLANER

Będąc człowiekiem, masz prawo do błędu, ale masz prawo tylko do takiego błędu, który potrafisz naprawićR. Krynicki

Menu

USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZATOROM PŁATNICZYM W CZASIE EPIDEMII – szkolenie online !!!NOWOŚĆ!!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nową ustawą
 • Zapoznanie z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny
 • Poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności
Adresaci szkolenia
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków
 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji
 • Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji
Program szczegółowy szkolenia
1. Tzw. tarcza antykryzysowa a nowa ustawa o terminach zapłat i zapobieganiu zatorom płatniczym
 • Odraczanie spłat kredytów
 • Maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych w czasie epidemii
 • Zwrot wpłaconych zaliczek na imprezy po 180 dniach
 • Odraczanie i umorzenie należności a uregulowania ustawy o terminach zapłaty
 • Zlikwidowanie skutków tzw. ulgi na złe dugi po stronie dłużnika – skutki praktyczne
 • Brak zapłat a nowe przestępstwo gospodarcze wprowadzone ustawą o zatorach płatniczych

2. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze

 • Pojęcie transakcji handlowej w ustawie – kiedy obowiązuje ustawa
 • Pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego
 • Pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę
 • Oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę
 • Wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR

3. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych – uregulowania ustawy a uregulowania tzw. tarczy antykryzysowej

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku – sposób rozliczeń
 • Wyłączanie w trakcie roku – zasada odnośnie przychodów i kosztów
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT
 • Zawieszenie stosowania przepisów po stronie dłużnika – zasady wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej

4. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE – raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników
 • Skutki nie złożenia sprawozdania

5. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji
 • Postępowanie karne – zasady, tryb
 • Kary przewidziane ustawą
 • Ponowne karanie w przypadku „recydywy”

6. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy

 • Termin 30 dni jako termin wynikający z faktury – podstawowa zasada
 • Zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie
 • Otrzymanie a wystawienie faktury – znaczenie praktyczne uregulowań
 • Ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami
 • Pojęcie zapłaty według ustawy
 • Skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie
 • Termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe

7. Termin 60 dni – maksymalny termin zapłat

 • Termin 60 – dniowy
 • Konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela – omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty
 • Termin liczony od otrzymania faktury
 • Termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie
 • Zasady umowne a zasady zawarte w ustawie – problemy praktyczne

8. Terminy płatności dla podmiotów publicznych

 • Zasady ustalania terminów zapłat
 • Termin 30-dniowy – kiedy?
 • Termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady
 • Zasady płatności przy podmiotach leczniczych

9. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach

 • Uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne
 • Konieczność zbadania towaru a terminy płatności
 • Zapłaty częściowe a terminy płatności
 • Sankcje przewidziane w ustawie
 • Naliczanie odsetek ustawowych
 • SANKCJA KARNA
 • Zasady wyliczania rekompensaty
 • Przeliczanie rekompensaty na złote polskie

10. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań

 • Dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe
 • Konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę
 • Obowiązek naliczania rekompensaty – czy zawsze?
 • Częściowa zapłata
 • Ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę
 • Przychód podatkowy od rekompensaty – kiedy?
 • Odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe
 • Wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego

11. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?
Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.
Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.
Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.
Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

f19Doradca Podatkowy, prawnik, biegły rewident, specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz  międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz  autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek: Prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
W trakcie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – w ramach stosunku pracy obsługiwała liczne podmioty gospodarcze, zarówno pracując w Kancelarii Prawno – Podatkowej, jak i międzynarodowej firmie konsultingowej BDO Sp. z o.o. Wśród obsługiwanych podmiotów są duże podmioty giełdowe, podmioty z kapitałem obcym, podmioty funkcjonujące m.in. w branży górniczej (praca w PMUE S.A.), samochodowej, energetycznej, usługowej i handlowej.
- Lipiec 2009-nadal- Kancelaria Podatkowa
- Wrzesień 2007–Lipiec 2010- Supervisor, BDO Sp. z o.o.
- Kwiecień 2000–Wrzesień 2007- Specjalista ds. prawno - podatkowych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz
- Maj 1999–Kwiecień 2000- Samodzielny specjalista ds. prawnych, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A.
- Lipiec 1998–Maj 1999- Specjalista ds. organizacyjno - prawnych, Kancelaria Prawno – Podatkowa SIGNUM Krzysztof Sularz
PRZEPROWADZONE PROJEKTY SZKOLENIOWE:

 • Faktura VAT i faktura elektroniczna w 2013 r.
 • Import usług, WDT, WNT
 • Certyfikowany kurs CIT
 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. podatków
 • Nowelizacja ustawy VAT od 01.01.2013 r. oraz od 01.04.2013 r.
 • Nowelizacja podatku VAT od 01.10.2013 r. i od 01.01.2014 r.
 • Bieżące problemy w podatku dochodowym i podatku VAT
 • Podróże służbowe i samochód w firmie po zmianach w 2013 r.
 • Akcja Bilans – w zakresie rozliczeń podatkowych 2013 r.
 • Podatek u źródła i funkcjonowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po nowelizacji w 2013 r.
 • Kurs zawodowy: kurs na doradcę podatkowego – w wybranych zagadnieniach

Szkolenia prowadzone w zakresie podatku VAT m.in. dla:

 • Kancelaria Prezydenta RP
 • HDI sp. z o.o.
 • Jones Lang sp. z o.o.
 • Dolmet sp. o.o.
 • Nomi Piekary Śląskie sp. z o.o.
 • Boundulle S.A.
 • Helios sp. z o.o.
 • Novichem sp. z o.o.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE:


 • Liczne artykuły prasowe o tematyce podatkowej do Gazety Prawnej oraz Przeglądu Podatkowego
 • Opracowanie publikacji książkowych: Dokumentacja VAT, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, wydanie 2008r. i 2010r.
 • Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • Prowadzenie z sukcesem Kancelarii Podatkowej
 • Szereg przeprowadzonych szkoleń i ugruntowana pozycja wśród szkoleniowców

CERTYFIKATY:

 • Uprawnienia Doradcy Podatkowego – nr wpisu 11064
 • Uprawnienia Biegłego Rewidenta
 • Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania