PLANER
logotyp-prestige-eck

Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?Kerry Johnson

Menu

TECZKA IDEALNEGO HR-OWCA! Czyli jak dobrze prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą uwzględniając najnowsze przepisy prawa pracy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej uwzględniającej najnowsze przepisy prawa pracy.

Podczas szkolenia zostaną omówione proponowane zmiany w prawie pracy m.in. dotyczące pracy zdalnej, nowego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz nowych zasad kontroli trzeźwości pracowników.

 

Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1 – AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

1. Zasady ogólne dotyczące gromadzenia danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników

 • Dane osobowe, jakich podania można wymagać od kandydata do pracy oraz od pracownika, w tym m.in. dane dotyczące niekaralności, dane zawarte w dowodzie osobistym
 • Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym kwestia:
  • zdjęć i referencji
  • dokumentów, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika (dokumenty od osoby wyznającej inną religię i pragnącej obchodzić swoje święta religijne, dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, dokumenty potwierdzającego stopień niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, dokumenty potwierdzające wykształcenie)
 • Problematyka spóźnionego doniesienia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i inne uprawnienia pracownicze
 • Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
  • badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych
  • badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • badania pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy
 • Zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników, w szczególności:
  • kwestia: porządku chronologicznego
  • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych
  • zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści)
  • zasady zbierania przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów

2. Dokumenty umieszczane w aktach osobowych dotyczące dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w szczególności:

 • Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
  • pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika)
  • zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony
  • pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia, planowane zmiany w tym zakresie służące ułatwieniu kontroli legalności zatrudnienia przez PIP
 • Dokumenty dodatkowo potwierdzające warunki zatrudnienia
  • zakres czynności
  • umowa o zakazie konkurencji
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
  • dodatkowe informacje w razie zatrudnienia w formie telepracy
 • Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich
 • Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika
  • potwierdzające powierzenie mienia)
  • zakaz posługiwania się wekslem (planowane zmiany przepisów)
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy, np. w celu oddania krwi, czy na wezwanie np. sądu oraz zasady zwalniania pracownika od pracy w razie choroby niani, z którą rodzina zawarła umowę uaktywniającą, dziennego opiekuna dziecka albo w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego

3. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:

 • Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę, w szczególności:
  • oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub zwolnieniu pracownika
  • zmiany dotyczące wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony
  • notatka z udziału świadka we wręczaniu oświadczenia woli
  • zasady prawidłowego doręczania oświadczeń woli pracownikowi
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
  • zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy
  • zasady doręczania świadectwa pracy
  • zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy

4. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej, gromadzone w części D akt osobowych

 • rodzaj tworzonych dokumentów
 • praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników)

5. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności, obowiązki pracodawcy jako administratora danych wobec pracowników przetwarzających dane innych osób, w tym:

 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia, zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora
 • możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu.

6. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • wybór miejsca przechowywania
 • postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy
 • kogo obowiązuje 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • kiedy stosujemy skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (10 lat) obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie?

7. Dokumentacja dla PPK

 • Jakie dane musi przekazywać instytucji finansowej?
 • Gdzie przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?


Dzień 2 – PROPONOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

1. Praca zdalna

 • Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zatem możliwa będzie zarówno całkowita, jak i hybrydowa praca zdalna – stosownie do potrzeb i uzgodnień pracownika i pracodawcy.
 • Praca zdalna będzie mogłaby być wykonywana także na polecenie pracodawcy w szczególnych przypadkach, tj.:
  • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu
  • gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe
 • Na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny (w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego)

2. Nowy wymiar urlopu wypoczynkowego

3. Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników

 • Projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.
 • W proponowanej regulacji przewidziano dwa tryby niedopuszczenia do pracy pracownika:
  • gdy obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wykaże kontrola prewencyjna oraz
  • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą)

4. Zmiana zasad wypłaty zasiłków chorobowych

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania