Ludzie zawsze zrzucają winę za to, jacy są na warunki,w których przyszło im pracować. Nie wierzę w moc sprawczą warunków. Ludzie, którzy osiągają sukces, biorą się w garść i znajdują warunki, które im odpowiadają, a jeśli takich nie ma – sami je stwarzająGeorge Bernard Shaw

Menu

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2017/2018 R. zmieniającej ustawę o pracownikach samorządowych, wytycznych kprm oraz stanowisk państwowej inspekcji pracy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia

1.Źródła prawa potrzebne przy zatrudnianiu pracowników w jednostkach samorządowych

  •  aktualne przepisy prawne obowiązujące w JST w zakresie prawa pracy
  •  zakres i cel odmiennej regulacji samorządowych stosunków pracy w relacji do kodeksu pracy
  • stosowanie i moc prawna własnych regulaminów i zarządzeń
  •  prawidłowa interpretacja i stosowanie interpretacji prawnych
  • normy europejskie ważne w Polsce

2.Przyjęcie pracownika – wybór najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia

  •  nabór na wolne stanowiska pracy w administracji samorządowej
  • nabór na stanowisko dedykowane
  • nabór na stanowisko specjalisty
  • obowiązki pracodawcy podczas procesu rekrutacji oraz zatrudniania pracowników przyjęcie pracownika do pracy
  • powierzenie pracy a zakres obowiązków pracownika
  •  akta osobowe i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem
  •  jak liczyć i stosować terminy w prawie pracy

3.Konsekwencje zatrudnienia pracownika w kontekście umowy zawartej

  • konsekwencje wyboru rodzaju umowy o pracę, stosunek pracy z wyboru, akt powołania, prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  • inne formy umowne i ich konsekwencje

4.Czas pracy w 2017 roku dla pracowników samorządowych

  •  gotowość pracownika do wykonywania pracy
  •  dyspozycyjność i dyscyplina czasu pracy pracownika
  •  charakterystyka norm, systemów i rozkładu czasu pracy w praktyce JST
  •  normy czasu pracy w 2015 roku i ich okresy rozliczeniowe – tabele norm
  •  rygory doby pracowniczej i tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym a okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  •  przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  •  zarządzanie pracą w godzinach nadliczbowych
  •  praca w porze nocnej, w dni wolne, niedziele i święta
  •  usprawiedliwianie nieobecności w pracy
  •  ewidencja czasu pracy

5.Zasady udzielania urlopów pracowniczych w 2015 roku po ostatnich zmianach

  •  planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, bieżących i zaległych
  •  uprawnienia do pierwszego urlopu i kolejnych
  •  konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
  •  szczegółowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem w 2017 roku
  • urlop rodzicielski, macierzyński, dodatkowy, ojcowski, wychowawczy
  • urlopy okolicznościowe
  • całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
  • inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe, dodatkowe

6.Sytuacje praktyczne pożegnania z pracą pracownika samorządowego

  •  ochrona pracowników – zakres i zastosowanie ochrony ogólnej i ochrony szczególnej
  •  wybór formy rozwiązania stosunku pracy
  • za porozumieniem stron
  • jednostronnym oświadczeniem pracodawcy lub pracownika
  • uzasadnianie wypowiedzeń
  • możliwości stosowanie skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy
  • odprawy i odszkodowania
  • narzędzia ochrony interesów pracodawcy przy rozwiązaniu zatrudnienia
  • odwołania do Sądów Pracy – zestaw najczęściej występujących powodów

7.Prawidłowe sporządzanie, wydawanie, prostowania świadectwa pracy
– dokumentacja, rozmowa końcowa z pracownikiem
8.Odpowiedzialność pracownika administracji samorządowej:

  •  odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna,
  •  odpowiedzialność materialna: za szkodę, za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia, wina umyślna i nieumyślna pracownika.

9.Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:

  •  wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego)
  •  prawo do kontroli pracownika jako jedno z uprawnień pracodawcy
  •  dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, zasady rozmów dyscyplinujących
  •  prawne aspekty oceny podwładnych

10.Zestaw zmian z komentarzem na 2017/2018 r. – przykłady praktyczne i konsekwencje

  • nowe pojęcie “wolnego stanowiska urzędniczego” i “awansu wewnętrznego”
  • nowe zasady zatrudniania sekretarzy
  • obowiązki w zakresie tworzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania
  • jak przechowywać dokumenty pracownicze w urzędach (listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
  • zasady prowadzenia akt osobowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
  • terminy wynikające z przepisów a obowiązki pracodawcy samorządowego
  • zasady prowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy w samorządach (m.in. zasady sporządzania regulaminów naboru, ogłoszeń, protokołów).
  • jakich dokumentów żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w urzędzie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, zapytanie o karalność)
  • jakie są wymogi formalne dla osób ubiegających się o zatrudnienie na określonych stanowiskach w samorządzie
  • na czym polega zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami wykonywanymi służbowo
  • kiedy żądać świadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i stanie majątkowym
  • jakie informacje należy przekazać pracownikowi przy nawiązywaniu stosunku pracy
  • zasady uznawania szkoleń BHP i badań lekarskich przy pracy w kolejnym (dodatkowym) stosunku pracy
  • jak uniknąć błędów przy formułowaniu umów o pracę (miejsce pracy, czas pracy, wynagrodzenia za pracę)
  • jakich błędów unikać przy umowach o dzieło i zlecenia
  • jakich informacji można wymagać od już zatrudnionych pracowników
  • w jaki sposób dokonywać zmian warunków pracy pracownika urzędu (przeniesienie, wypowiedzenia warunków pracy)
  • czy i w jaki sposób akta osobowe pracownika należy przekazać jego następnemu pracodawcy – przeniesienie pracownika na jego wniosek i z inicjatywy jednostki
  • jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie dokumentacji pracowniczej w świetle ostatnich zmian przepisów dot. szkoleń BHP
  • jak planować budżety szkoleniowe pracowników
  • jak nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych pracownika
  • w jaki sposób sporządzać i doręczać pisma rozwiązujące umowy z pracownikami

11.Dodatkowe świadczenia dla pracownika samorządowego – zestaw takich elementów jak ZFŚS, delegacje, telefony służbowe itp.
12.Zestaw najpotrzebniejszych orzeczeń na 2018 r. z komentarzem.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania