Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzi, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.Antoine de Sainte-Exupery

Menu

ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WRAZ ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ– NOWY STAN PRAWNY, ICH INWENTARYZACJA oraz planowane zmiany w przepisach 2017/2018

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia

1.Regulacje  prawne w zakresie aktywów trwałych:

 • Ustawa o rachunkowości
 • prawo podatkowe
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

2.Współpraca służb księgowych firmy wodnokanalizacyjnej ze służbami technicznymi jednostki – gwarancją prawidłowej kwalifikacji wydatków na środki trwałe
3.Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości w firmie wodnokanalizacyjnej – przykłady ujęć
4.Budynki i budowle – porównanie zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla firm wodnokanalizacyjnych:

 • definicja budynku i jej ewolucja
 • definicja budowli
 • obiekty pomocnicze, urządzenia techniczne, instalacje oraz urządzenia budowlane
 • KŚT a kategorie obiektów budowlanych
 • tymczasowe obiekty budowlane
 • fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
 • fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
 • fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
 • fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
 • fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

5.Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych). Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia i zasady wyceny na dzień bilansowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w szczególności:

Wodociągi
Rurociągi tranzytowe i magistrale
Sieć rozdzielcza
Przyłącza do nieruchomości
Kanalizacja:
Sanitarna
Ogólnospławna
Deszczowa
Podłączenia

6.Środki trwałe w konfrontacji do przepisów w kontekście obowiązków miasta: minimalny poziom usług świadczonych przez operatorów eksploatacyjnych wyznaczony został w szczególności w treści:

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi
 • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
 • zezwoleń udzielonych operatorom eksploatacyjnym na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) – na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

7.Zmiany wartości środków trwałych w firmie wodno- kanalizacyjnej:

– Przeszacowanie aktywów trwałych
– Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
– Wartość końcowa (rezydualna)
– Komponentyzacja środków trwałych, tzw. „Rachunkowości komponentów”

8.Wycena wartości początkowej środków trwałych nabytych w inny sposób w firmie wodno-kanalizacyjnej:

 • wytworzonych we własnym zakresie
 • nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna
 • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
 • środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją
 • inwestycje w obcych środkach trwałych

9.Środki trwałe w kontekście zadań samorządów

 • Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio:
 • Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
 • Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci).
 • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
 • Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
  na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
  na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych.

10.Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego klasyfikacja – błędy praktyczne w ujęciu następujących elementów:

Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje rozpoczęte

 

11.Amortyzacja środków trwałych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:

 • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (budynek i budowla na cudzym gruncie, inwestycja w obce środki trwałe, w tym w obce budynki i budowle) (dodatnia wartość firmy i koszty prac rozwojowych)
 • Przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji – kryterium faktyczne oraz kryterium prawne.  Ujawnienie środka trwałego
 • Wartość początkowa.  Cena nabycia.  Koszt wytworzenia.  Środki trwałe nabyte nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie.  Środki trwałe nabyte aportem.  Aport w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Modyfikacja wartości początkowej.  Ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części składowych i peryferyjnych.  Remont środka trwałego
 • Straty na środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego.  Modyfikacja pojęcia likwidacji w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych
 • Pojęcie inwestycji.  Koszty zaniechanych inwestycji
 • Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem uregulowania zobowiązania w terminie płatności na przykładzie amortyzacji.

12/Pozostałe zagadnienia dotyczące użytkowanych środków trwałych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:

 • późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
 • odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
 • trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów
 • likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych

13.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 16 i w zakresie środków trwałych
14.Zastosowanie  leasingu w firmach wodno-kanalizacyjnych dla środków trwałych

15.Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce w firmach wod-kan

 • Jakie znaczenie ma fachowa wiedza służb technicznych dla potrzeb przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych?
 • Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w tym odpowiedzialność za proces inwentaryzacji, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
 • Etapy inwentaryzacji – jak przygotować się do inwentaryzacji środków trwałych, jak inwentaryzować środki trwałe trudno dostępne?, jaką techniką (ręcznie czy za pomocą programów komputerowych) dokonać spisu z natury?
 • Dokumentacja inwentaryzacji – jak powinna wyglądać w praktyce począwszy od zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji, poprzez dokumentację wykorzystywaną w trakcie inwentaryzacji, protokołów komisji, do momentu rozliczenia wyników inwentaryzacji w księgach
 • Najczęstsze błędy inwentaryzacyjne i ich konsekwencje przykładowo brak stosowania zasady terminowości i częstotliwości, podwójnej kontroli, kompletności i kompleksowości, uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej itp.

16. Jak rozliczyć projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej – przykład praktyczny.

17.Zestaw potrzebnego orzecznictwa dla firmy wod-kan na 2015 r. – praktyczne przykłady.
18.Najważniejsze problemy w podatku od nieruchomości – orzecznictwo 2014/2015 zestaw orzeczeń i wyroków praktycznie tylko dla firm wodno-kanalizacyjnych.
19.Zmiany planowane 2016 r., miedzy innymi reklasyfikacja środków trwałych.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania