Duże cele dają duże rezultaty. Brak celu to żaden rezultat, albo osiągnięcie kogoś innegoMark Victor Hansen

Menu

OBOWIĄZKI PŁATNIKA ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ORAZ ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE, OPIEKUŃCZE W 2017R. PROGRAM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia

1.Opłacanie składek za pracowników:

 • ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • przychody zwolnione od składek
 • Ustalenie wartości pieniężnej świadczeń w naturze
 • Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku

2.Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 • kto ma status własnego pracownika na gruncie przepisów ustawy o sus
 • umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem
 • umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu bezpłatnego (wychowawczego)
 • umowy zlecenia (o dzieło) wykonywane na rzecz własnego pracodawcy
 • konsekwencje dla płatników Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r. II UZP 6/09

3.Opłacanie składek za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia

 • jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zasady podlegania
 • kiedy za studenta i ucznia nie opłaca się składek ze zlecenia
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy
 • przychody zwolnione od składek
 • jak rozliczać składki gdy zleceniobiorca tylko przez część miesiąca podlega ubezpieczeniom społecznym
 • jak postąpić gdy student błędnie poinformuje płatnika, że jest studentem
 • jak rozliczyć składki za zmarłego zleceniobiorcę
 • składki za członków zarządu

4.Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym

 • obowiązki płatnika który wypłaca zasiłki macierzyńskie
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • jakim ubezpieczeniom podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
 • dokumenty rozliczeniowe składane za osobę na urlopie wychowawczym
 • jak od stycznia 2012 r. ustalić podstawę wymiaru składek za osoby na urlopie wychowawczym
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • jak rozliczać składki gdy dana osoba jest na więcej niż jednym urlopie wychowawczym
 • jak rozliczać świadczenia ze stosunku pracy otrzymywane w okresie urlopu wychowawczego, macierzyńskiego

5.Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • jakim ubezpieczeniom podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • składki na ubezpieczenia za okres choroby

6.Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych,

 • umowa o pracę + umowa zlecenia
 • dwie umowy zlecenia
 • jak opłacać składki gdy zleceniobiorca u tego samego płatnika wykonuje dwie umowy zlecenia
 • umowa zlecenia + działalność gospodarcza
 • jak opłacać składki za emeryta i rencistę który jest pracownikiem i wykonuje umowę zlecenia

7.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
8.Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
9. Umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek jakie warunki musi spełnić płatnik lub były płatnik aby ZUS wydał decyzję
o umorzeniu składek
10. Obowiązki płatnik w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
11. Opłacanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
12. Zasady zgłaszania pracowników i innych ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
13. Dokumenty rozliczeniowe.
Dzień II – Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne w 2017 r.

1.Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy:

 • okres wypłaty, okres wyczekiwania, inne przypadki braku prawa do świadczeń chorobowych
 • wysokość zasiłku, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu, – jakich przypadków dotyczy, w jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie na przełomie roku, a w jakich po przerwie
  w niezdolności do pracy – praktyczne przykłady
 • okres zasiłkowy, jego liczenie, zasady postępowania w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich i ich kontrola przez płatnika składek i ZUS

2.Świadczenie rehabilitacyjne:

 • zasady ubiegania się i przyznawania, brak prawa do świadczenia
 • wysokość, okres przysługiwania, waloryzacja podstawy wymiaru

3.Zasiłek macierzyński:

 • z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie, urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego
 • zasiłek za okres urlopu dodatkowego – jego wymiar i warunki udzielania, możliwość korzystania z urlopu dodatkowego przez ojca, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, obniżanie wysokości zasiłku
 • możliwość przerwania i skrócenia urlopu macierzyńskiego
 • zasiłek macierzyński dla ojca, zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • projektowane zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2013r. – urlopy rodzicielskie, uzależnienie wysokości zasiłku macierzyńskiego od okresy jego pobierania, wydłużenie urlopów dodatkowych

4.Zasiłek opiekuńczy:

 • warunki nabycia prawa, okres wypłaty
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego

5.Zasady dokumentowania prawa do zasiłków i ich wypłaty:

 • zasady wypełniania druku ZUS Z-3 – składniki stałe, zmienne, uzupełniane, nieuzupełniane, składniki za dłuższe okresy, kiedy ZUS Z-3 nie jest składane
 • nowe wzory druków, zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres urlopów dodatkowych, z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – czy może stanowić podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • jakie dokumenty mogą być przyjęte w razie urodzenia dziecka za granica
 • czy do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego wymagane jest zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim
 • jakie dokumenty składa się do ZUS, gdy umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu
 • jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem
 • zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej w zakładzie pracy

6.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • prawa do świadczeń oraz ich wysokość, warunki przyznania, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową

7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania
 • uzupełnianie wynagrodzenia w sytuacjach szczególnych – przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej
  i rentowej, otrzymywanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • składniki miesięczne, kwartalne i roczne
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty
 • zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

8ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2015r. – w świetle ostatnich nowelizacji

Program

SKŁADKI
1.Zasady podlegania ubezpieczeniom. Omówienie na przykładzie wybranych grup ubezpieczonych
2.Obowiązki płatnika składek:

 • wobec ubezpieczonych
 • wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia, rozporządzenie RM z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 17 września 2012 r., poz. 1026:

 • pracowników
 • osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych

4.Rozliczanie i opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z uwzględnieniem aktualnych zmian
ZASIŁKI W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
1.Wynagrodzenie chorobowe:

 • wysokość
 • różne okresy wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika
 • zasady liczenia i przypadki braku prawa do wynagrodzenia

2.Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

a) zasiłek chorobowy:

 • okres wyczekiwania, zmiany w zakresie okresu wyczekiwania
 • brak prawa do zasiłku
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego
 • wysokość, obniżanie wysokości z powodu nieterminowego dostarczenia zwolnienia
 • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich i ich kontrola

b) świadczenie rehabilitacyjne:

 • zasady ubiegania się i przyznawania
 • wysokość, okres przysługiwania

3.Zasiłek macierzyński i opiekuńczy

a) warunki wymagane do nabycia prawa
b) okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu ojcowskiego

 • wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • dokumentacja do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

– urodzenie dziecka
– rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną
– pobyt ubezpieczonej w szpitalu
– śmierć ubezpieczonej
– przyjęcie dziecka na wychowanie
– zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu, ojcowskiego urlopu

c) zasiłek opiekuńczy, warunki nabywania prawa i dokumentacja

4.Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków, zasady przyznawania i wypłaty, przekazywanie wypłaty do ZUS, trudności w wypełnianiu zaświadczenia ZUS Z-3
5.Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników (zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia):

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane
 • niezdolność do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
 • uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania
 • przekroczenie pułapu składki emerytalnej i rentowych a podstawa wymiaru
 • składniki miesięczne i za dłuższe okresy
 • zmiana wymiaru czasu pracy
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 • najniższa podstawa wymiaru zasiłku
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy
 • podstawa wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom tymczasowym
 • podstawa wymiaru dla ubezpieczonych innych niż pracownicy (np.: zleceniobiorców)

6.Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.
7.Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje.
Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze w 2017r.

1.Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy:

 • okres wypłaty, okres wyczekiwania, inne przypadki braku prawa do świadczeń chorobowych
 • wysokość zasiłku, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu, – jakich przypadków dotyczy, w jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie na przełomie roku, a w jakich po przerwie
  w niezdolności do pracy – praktyczne przykłady
 • okres zasiłkowy, jego liczenie, zasady postępowania w razie braku kodu A, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego
 • zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich i ich kontrola przez płatnika składek i ZUS.

2.Świadczenie rehabilitacyjne:

 • zasady ubiegania się i przyznawania, brak prawa do świadczenia
 • wysokość, okres przysługiwania, waloryzacja podstawy wymiaru

3.Zasiłek macierzyński:

 • z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie, urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego
 • zasiłek za okres urlopu dodatkowego – jego wymiar i warunki udzielania, możliwość korzystania z urlopu dodatkowego przez ojca, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, obniżanie wysokości zasiłku
 • możliwość przerwania i skrócenia urlopu macierzyńskiego
 • zasiłek macierzyński dla ojca, zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • projektowane zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2013r. – urlopy rodzicielskie, uzależnienie wysokości zasiłku macierzyńskiego od okresy jego pobierania, wydłużenie urlopów dodatkowych

4.Zasiłek opiekuńczy:

 • warunki nabycia prawa, okres wypłaty
 • praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego

5.Zasady dokumentowania prawa do zasiłków i ich wypłaty:

 • zasady wypełniania druku ZUS Z-3 – składniki stałe, zmienne, uzupełniane, nieuzupełniane, składniki za dłuższe okresy, kiedy ZUS Z-3 nie jest składane
 • nowe wzory druków, zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego, w tym za okres urlopów dodatkowych, z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka – czy może stanowić podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • jakie dokumenty mogą być przyjęte w razie urodzenia dziecka za granica
 • czy do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego wymagane jest zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim
 • jakie dokumenty składa się do ZUS, gdy umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu
 • jakie dane powinno zawierać zaświadczenie o opiece nad zdrowym dzieckiem
 • zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej w zakładzie pracy

6.Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:

 • prawa do świadczeń oraz ich wysokość, warunki przyznania, dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy oraz chorobę zawodową

7.Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:

 • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 • uzupełnianie wynagrodzenia oraz składniki przyjmowane bez uzupełniania
 • uzupełnianie wynagrodzenia w sytuacjach szczególnych – przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej
  i rentowej, otrzymywanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 • składniki miesięczne, kwartalne i roczne
 • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty
 • zmiana wymiaru czasu pracy, w tym uwzględnianie składników za dłuższe okresy niż miesiąc
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru

8.ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania