Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.Thomas Fowell Buxton

Menu

NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH w 2016 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.

Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 2016 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa)
 • Na szkoleniu przedstawione zostanie także najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF dotyczące aktualnych problemów w rozliczaniu podatków a mające związek z omawianymi zmianami.
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szkolenia

1. Nowe zasady rozpoznawania kosztów podatkowych – zmiana przepisów PIT i CIT

 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 • Podział KUP na koszty pośrednie i bezpośrednie
 • Dotychczasowe problemy praktyczne związane z rozliczaniem KUP
 • Brak zapłaty a obowiązek wyłączania wydatku z kosztów uzyskania przychodów w 2015 r.
 • Wydatek jako KUP bez względu na zapłatę – nowe zasady w 2016 r.
 • Przepisy podatkowe dotyczące rozliczania KUP na przełomie roku a przepisy przejściowe zmian
 • Przykłady rozliczeń podatkowych na przełomie roku
 • Wydatkowanie na ZFŚS jako KUP – zmiany od 2016 r.

2. Rozliczanie przychodu podatkowego i jego korygowanie w przepisach PIT i CIT – zmiany od 01.01.2016 r.

 • Pojęcie przychodu podatkowego
 • Moment powstania przychodu podatkowego
 • Korygowanie przychodu podatkowego „in plus” oraz „in minus”
 • Moment ujęcia korekty przychodu: bieżąco czy wstecz?
 • Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego
 • Problemy praktyczne związane z rozliczaniem korekt faktur

3. Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych sporządzanych przez podmioty powiązane

 • Nowy termin do przedstawienia dokumentacji podatkowej
 • Nowe obowiązki informacyjne w przypadku transakcji przewyższającej progi ustawowe
 • Objęcie obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowych także wspólników spółek osobowych oraz umów o wspólne przedsięwzięcie
 • Treść dokumentacji podatkowej
 • Możliwość zawarcia porozumienia z organami podatkowymi – nowe zasady wynikające z Ordynacji podatkowej

4. Zmiana ustawy PIT – opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł oraz inne zmiany

 • Doprecyzowanie pojęcia „innych źródeł przychodu”
 • Wprowadzenie pojęcia nieujawnionych źródeł przychodu
 • Obowiązek wskazania źródeł dochodu pokrywających posiadany majątek – po stronie podatnika a nie organu podatkowego
 • Przesłanki formalne uznania przychodów jako powstałych z nieujawnionych źródeł
 • Podstawa opodatkowania i stawka podatku nieujawnionych źródeł
 • Zasady postępowania podatkowego w zakresie źródeł nieujawnionych
 • Przepisy przejściowe związane z funkcjonowaniem przepisów podatkowych
 • Nowe zwolnienia dochodów z opodatkowania związane z funkcjonowaniem ZFŚS

5. Zmiany w zakresie podatku VAT: rozliczanie proporcji od 01.01.2016 r. – pre-wskaźnik

 • Zasady rozliczania proporcji
 • Wprowadzenie „sposobu określenia proporcji” jako zasad ustalania pre-wskaźnika
 • Specyfika prowadzonej działalności jako podstawa wyliczania proporcji
 • Dane do wyliczania proporcji
 • Proporcja w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Proporcja w podmiotach rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Nakłady na użytkowanie wieczyste gruntów lub wytworzenie nieruchomości a proporcja
 • Zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości a korekta podatku VAT
 • Sposób określania proporcji a korekta tej proporcji po zakończeniu roku

6. Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło od 01.01.2016 r.;

 • Zasady podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia
 • Elementy konieczne poszczególnych umów
 • Przypadki zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne umów z zlecenia
 • Pojęcie minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2016 r.
 • Zrównanie umów o dzieło z umowami zlecenia w zasadach naliczania składek ZUS
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów do 50% – przypadki stosowania
 • Zasady rozliczeń rocznych umów cywilnoprawnych
 • Czy umowy cywilnoprawne znikną?

7. Zmiany Ordynacji podatkowej od 2016 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe

 • Rozstrzyganie wszelkich wątpliwości podatkowych i prawnych na korzyść podatnika
 • Zasady wydawania interpretacji ogólnych i indywidualnych
 • Zmiana zasad naliczania odsetek podatkowych za zwłokę
 • Udzielanie pełnomocnictwa w 2016 r.: pełnomocnictwo ogólne i do konkretnych spraw
 • Zmiany w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego i odwoływania się od decyzji podatkowych

8. Aktualne problemy podatkowe

 • Rozliczanie samochodu na gruncie PIT, CIT, VAT w najnowszym orzecznictwie i wyjaśnieniach MF
 • Zakup i sprzedaż usług poza granice kraju – zasady rozliczeń
 • Faktury „puste” a problemy w rozliczeniach PIT, CIT i VAT
 • Nieodpłatne świadczenie – pojęcie na gruncie różnych ustaw podatkowych i zasady ich rozliczeń

9. Dyskusja z uczestnikami

Metody szkoleniowe

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania