PLANER

Ludzie zawsze zrzucają winę za to, jacy są na warunki,w których przyszło im pracować. Nie wierzę w moc sprawczą warunków. Ludzie, którzy osiągają sukces, biorą się w garść i znajdują warunki, które im odpowiadają, a jeśli takich nie ma – sami je stwarzająGeorge Bernard Shaw

Menu

Amortyzacja budynków i budowli sieciowych, nowa klasyfikacja środków trwałych, podatek od nieruchomości i najnowsze orzecznictwo dla branży wodnokanalizacyjnej oraz służebność przesyłu- problemy branżowe na przykładach

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia
 1. Regulacje  prawne w zakresie aktywów trwałych:
  • prawo podatkowe
  • Ustawa o rachunkowości
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
 1. Współpraca służb księgowych firmy wodnokanalizacyjnej ze służbami technicznymi jednostki – gwarancją prawidłowej kwalifikacji wydatków na środki trwałe
 2. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości w firmie wodnokanalizacyjnej – przykłady ujęć
  • Budynki i budowle – porównanie zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Prawa budowlanego oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych dla firm wodnokanalizacyjnych:
  • definicja budynku i jej ewolucja
  • definicja budowli
  • obiekty pomocnicze, urządzenia techniczne, instalacje oraz urządzenia budowlane
  • KŚT a kategorie obiektów budowlanych
  • tymczasowe obiekty budowlane
  • fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
  • fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
  • fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
  • fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem,
  • fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem.
 1. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych). Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia i zasady wyceny na dzień bilansowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w szczególności:
  • Wodociągi
– Rurociągi tranzytowe i magistrale
– Sieć rozdzielcza
– Przyłącza do nieruchomości
 • Kanalizacja:
– Sanitarna
– Ogólnospławna
– Deszczowa
– Podłączenia
 1. Środki trwałe w konfrontacji do przepisów w kontekście obowiązków miasta: minimalny poziom usług świadczonych przez operatorów eksploatacyjnych wyznaczony został w szczególności w treści:
  • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) wraz z aktami wykonawczymi
  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
  • zezwoleń udzielonych operatorom eksploatacyjnym na mocy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednol. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
 1. Zmiany wartości środków trwałych w firmie wodno- kanalizacyjnej:
  • Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
  • Przeszacowanie aktywów trwałych
  • Wartość końcowa (rezydualna)
  • Komponentyzacja środków trwałych, tzw. „Rachunkowości komponentów”
 1. Wycena wartości początkowej środków trwałych nabytych w inny sposób w firmiewodno-kanalizacyjnej:
  • nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna
  • wytworzonych we własnym zakresie
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją
  • inwestycje w obcych środkach trwałych.
 1. Środki trwałe w kontekście zadań samorządów
  • Realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w mieście
  • Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną, współpraca ze spółkami operatorskimi na wydzierżawianej i poddzierżawianej tym podmiotom strukturze systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków stanowiącej odpowiednio
  • Prowadzenie inwestycji z zakresu funkcjonowania wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i rozwojowe – budowa nowej sieci)
  • Prowadzenie innych inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej
  • Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych
   na współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w tym zapewnienie wykonywania
   na własne ryzyko i koszt prac związanych z ich eksploatacją przez operatorów eksploatacyjnych
 1. Majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i jego klasyfikacja – błędy praktyczne w ujęciu następujących elementów:
  • Urządzenia techniczne i maszyny
  • Budynki i budowle
  • Środki transportu
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  • Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Inwestycje rozpoczęte
 1. Amortyzacja środków trwałych, budowli sieciowych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:
  • Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (budynek i budowla na cudzym gruncie, inwestycja w obce środki trwałe, w tym w obce budynki i budowle) (dodatnia wartość firmy i koszty prac rozwojowych)
  • Przyłącza:
– ustalenie wartości początkowej
– przychód właściciela sieci w razie wytworzenia na koszt inwestora
– przychód z tytułu zwrotu z wydatków na wybudowanie przyłącza
  • klasyfikacja budowli sieciowych na poszczególne obiekty inwentaryzacyjne
  • podział budowli sieciowych na dwie lub więcej części
  • częściowa likwidacja sieciowych środków trwałych
  • przyłączenie oraz odłączenie części składowych środków trwałych
  • Przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji – kryterium faktyczne oraz kryterium prawne.  Ujawnienie środka trwałego
  • Wartość początkowa.  Cena nabycia.  Koszt wytworzenia.  Środki trwałe nabyte nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie.  Środki trwałe nabyte aportem.  Aport w postaci przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • Modyfikacja wartości początkowej.  Ulepszenie środka trwałego oraz odłączenie części składowych i peryferyjnych.  Remont środka trwałego
  • Straty na środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego.  Modyfikacja pojęcia likwidacji w orzecznictwie oraz praktyce organów podatkowych
  • Pojęcie inwestycji.  Koszty zaniechanych inwestycji
  • Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z brakiem uregulowania zobowiązania w terminie płatności na przykładzie amortyzacji
  • Podatek od nieruchomości
  • Wybrane problemy kwalifikacji obiektów budowlanych do budowli lub budynków
  • Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego oraz ulepszenie i modernizacja budowli
  • Podstawa opodatkowania budowli sieciowych
  • Podstawa opodatkowania w przypadku budowli nabytych jako aport
  • Najważniejsze problemy w podatku od nieruchomości – orzecznictwo 2014/2015 zestaw orzeczeń i wyroków praktycznie tylko dla firm wodno-kanalizacyjnych
  • Interpretacje i pisma Ministra Finansów
  • Indywidualne interpretacje Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
 1. Służebność przesyłu w branży wodnokanalizacyjnej
  • Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu-
  • Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie służebności przesyłu
  • równoważenie interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych.
  • Aspekty ustalania faktycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności w płaszczyźnie interesów właścicieli urządzeń i gruntów
  • Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa
 1. Pozostałe zagadnienia dotyczące użytkowanych środków trwałych – szczególne problemy dla wodno-kanalizacyjnych firm:
  • odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
  • późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie
  • trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów
  • likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych
 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 16 i w zakresie środków trwałych:
 2. Zastosowanie leasingu w firmach wodno-kanalizacyjnych dla środków trwałych
 3. Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce w firmach wod-kan
 4. Jakie znaczenie ma fachowa wiedza służb technicznych dla potrzeb przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych?
 5. Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w tym odpowiedzialność za proces inwentaryzacji, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
 6. Etapy inwentaryzacji – jak przygotować się do inwentaryzacji środków trwałych, jak inwentaryzować środki trwałe trudno dostępne?, jaką techniką (ręcznie czy za pomocą programów komputerowych) dokonać spisu z natury?
 7. Dokumentacja inwentaryzacji – jak powinna wyglądać w praktyce począwszy od zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji, poprzez dokumentację wykorzystywaną w trakcie inwentaryzacji, protokołów komisji, do momentu rozliczenia wyników inwentaryzacji w księgach
 8. Najczęstsze błędy inwentaryzacyjne i ich konsekwencje przykładowo brak stosowania zasady terminowości i częstotliwości, podwójnej kontroli, kompletności i kompleksowości, uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej itp.
 9. Jak rozliczyć projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej – przykład praktyczny.
 10. Zmiany planowane 2016 r. miedzy innymi reklasyfikacja środków trwałych.
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania