tel. 32 738 51 91

⚡ Logistyczne zarządzanie gospodarką magazynową ⇵

Aby właściwie podejść do omawianego zagadnienia musimy odpowiedzieć sobie na pytanie co to jest zarządzanie gospodarką magazynową ? Pomoże nam w tym traktowanie magazynu jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa i określenie operacji magazynowych w procesie logistycznym. Celem szkolenia logistyczne zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami jest więc osiągnięcie efektów, które umożliwią kadrze kierowniczej pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej opracowanie stosownego zakresu zadań i odpowiedzialności. Podzielimy szkolenie zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach na wybrane aspekty teoretyczne oraz wybrane ćwiczenia praktyczne takie jak np. sposoby postępowania z dokumentacją obrotu magazynowego. Zwrócimy także uwagę na informatyczne wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową w aspekcie zasady just in time. Rozważymy także zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową np. w kontekście kontroli i przeglądu zapasów.
Pozwolimy sobie przypomnieć, że PRESTIGE-ECK oferuje pełną gamę szkoleń pomocnych w prawidłowym zarządzaniu firmą ! Zapraszamy do uczestnictwa menedżerów z Mikołowa oraz okolicznych miast - Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Gliwice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Żory i oczywiście z innych miast, które trudno tutaj wszystkie wymienić.
 
by: Małgorzata Klimas · 2017-01-15 / 2017-01-15, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Gospodarka magazynowaLogistyczne zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami, informatyczne wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową w aspekcie zasady just in time

Szkolenie - logistyczne zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami

Terminy szkoleń i warsztatów, ceny, aktualności

Sprawdź

Zarządzanie gospodarką magazynową

Szkolenie z kategorii logistyka, transport - prezentuje PRESTIGE-ECK


Cele szkolenia, korzyści, adresaci

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania gospodarką magazynową oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej. Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki magazynowej oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki magazynowej i gospodarki zapasami w sieci dystrybucji

Przykładowe korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji
Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do działalności dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy
Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem tych uwarunkowań na poziom kosztów i efektów przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia

Kierownicy przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branżach (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).


Program szkolenia " Logistyczne zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami "

W ramach szkolenia poruszone zostaną zagadnienia m. in. operacje magazynowe w procesie logistycznym, dokumentowanie obrotów magazynowych czy technologia przechowywania dóbr w magazynie i optymalizacja pracy magazynu

Omówienie zagadnień zobacz także Zarządzanie gospodarką magazynową »

Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 1. Istota magazynu i gospodarki magazynowej
 2. Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
 3. Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
 4. Koszty magazynowe
Operacje magazynowe w procesie logistycznym
 1. Przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy)
 2. Składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów)
 3. Kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu
 4. Wydawanie towarów z magazynu
 5. Transport wewnątrz magazynowy
 6. Kontrola i przegląd zapasów
Dokumentowanie obrotów magazynowych
 1. Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
 2. Dokumentowanie przesunięć wewnętrznych
 3. Dokumentowanie wydań z magazynu
 4. Obieg dokumentacji magazynowej
 5. Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie
Technologia przechowywania dóbr w magazynie
 1. Wymagania w zakresie przechowalnictwa wybranych grup materiałowych
 2. Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
 3. Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania
 4. Odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników magazynowych
Optymalizacja pracy magazynu
 1. Automatyczna identyfikacja towarów – systemy kodowania dokumentów (EDI)
 2. Możliwość zastosowania sposobów oceny poziomu i struktury zapasów (analiza ABC, wskaźniki rotacji, wskaźniki pokrycia, ocena poziomu zapasów rotujących i zapasów bezpieczeństwa)
 3. Sposoby kalkulacji kosztów magazynowych i ich optymalizacja (koszty utrzymania przestrzeni magazynowej, koszty transportu, koszty zapasów)
Ćwiczenia praktyczne
 1. Sposoby postępowania z dokumentacją obrotu magazynowego
 2. Przeprowadzenie analizy wielkości i struktury zapasów metodą ABC w celu zaplanowania rozmieszczenia towarów w magazynie zgodnie z zasadą minimalnych kosztów i nakładu pracy
 3. Organizacja gospodarki magazynowej oraz przestrzeni magazynu dla potrzeb utrzymywania zapasów w sieci dystrybucji

Prowadzący i miejsce

Trener, konsultant PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.
 
Zobacz na mapach Google