Unia Celna - Prawo Celne

Specjalista d/s Celnych

tel. 32 738 51 91

Prawo i Przepisy Celne w Praktyce ⇵ ⚡

Nastąpiła deregulacja zawodu agenta celnego – nowe warunki nabywania uprawnień. Ostatni egzamin państwowy na Agenta Celnego przeprowadzony został 10 maja 2014r. 14 maja 2014r. przekazano Prezydentowi do podpisu Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa ta przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z nową ustawą na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki: – posiada dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z tego obszaru wiedzy, – posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych (przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej, niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis). Jednak dla pracodawców posiadanie wykształcenia wyższego nie jest wystarczające do podjęcia pracy w agencji celnej.
Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi. Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej. Kurs ten można również zrealizować na zlecenie w formule zamkniętej w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.
 
by: Małgorzata Klimas · modyfikowano 2018-02-06 / utworzono 2016-12-28, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Jak Stosować Przepisy Celne

Prawo Celne - Unia Celna

10-dniowe warsztaty ze stosowania prawa celnego dla agencji celnych i firm

Nowoczesny kurs koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy dla specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych itd.

Menu: Prawo Celne Unia Celna

Szkolenie z Prawa Celnego, Unii Celnej

Szkolenie 2-dniowe (16 godzin) - Specjalista d/s Celnych - stosowanie przepisów celnych - praktyczne kompendium wiedzy, 10-dniowe warsztaty, 12 edycja

Termin : od 2018-04-06 do 2018-06-09

Terminy warsztatów celnych: 6-7 kwietnia 2018, 20-21 kwietnia 2018, 11-12 maja 2018, 25-26 maja 2018, 8-9 czerwca 2018

Zapisy onLine - Praktyka Stosowania Przepisów Celnych ⇵

Szkolenie z Prawa Celnego


Unia Celna - Prawo Celne w Praktyce

Praktyczne kompendium wiedzy ze stosowania przepisów celnych

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych przewiduje między innymi rezygnację z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Cele, korzyści i adresaci szkolenia

Cele szkolenia
W trakcie szkolenia od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak:
zgłoszenie celne
wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej
wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR)
Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące: wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.
Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie.
Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia z wykładowcą problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.
Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla zainteresowanych osób.
Więcej korzyści
Nasi uczestnicy są partnerami w realizacji programu - poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej i know-how stają się współtwórcami naszego programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć,
przez cały okres trwania szkolenia mogą liczyć na pomoc ekspertów i specjalnie dla nich przydzielonego opiekuna grupy,
zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu,
wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania: warsztatów, business case’ów, dyskusji panelowych, analiz przypadków – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym.
Adresaci szkolenia
Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.
Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.

Program szkolenia Unia Celna - Prawo Celne

Stosowanie przepisów celnych – praktyczne kompendium wiedzy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi. Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej. Kurs ten można również zrealizować na zlecenie w formule zamkniętej w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

Każdy uczestnik otrzyma profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne oraz na zakończenie certyfikat PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

Omówienie oferty aktualnych dofinansowanych szkoleń znajdziesz na stronie
 
Baza Usług Rozwojowych PRESTIGE ECK »
 
Dla desktopów omówienie szkolenia znajdziesz także na stronie
 
Specjalista d/s Celnych »

„Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.” Tony Robbins

Program szkolenia Unia Celna, Prawo Celne

Stosowanie prawa celnego - praktyczne kompendium wiedzy

Szkolenie 10-dniowe (piątki / soboty), 80 godzin. Zapraszamy na zmodyfikowany i unowocześniony kurs, który nie koncentruje się na zdaniu państwowego egzaminu, ale na przekazaniu praktycznej wiedzy skierowanej do specjalistów do spraw celnych w składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych oraz firmach handlowych prowadzących obrót towarowy z zagranicą.

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej
Unia celna i zasady jej funkcjonowania
2. Nowy pakiet prawny
Unijny Kodeks Celny - UKC
Rozporządzenie Delegowane Komisji 2015/2447 z dnia 24.11.2015
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2015/2446 z dnia 28.07.2015
Rozporządzenie Delegowane Komisji określające zasady przejściowe w zakresie środków technik informacyjnych
Program Prac związanych z UKC
Przepisy krajowe
 • Ustawa Prawo Celne
 • Ordynacja podatkowa
 • Ustawy podatkowe
 • Ustawa o Służbie celnej
Przepisy międzynarodowe
3. Struktura administracji celno-skarbowej w Polsce
Właściwość miejscowa UC
4. Kontrola celna
Kontrola celna
 • przed zwolnieniem towaru
 • postimportowa
 • posteksportowa
Postępowanie w sprawach celnych
 • kontrola zgłoszenia celnego z urzędu
 • terminy postępowania celnego
 • terminy postępowania podatkowego
5. Procedury celne
Dopuszczenie do obrotu
Procedury specjalne
 • Tranzyt - karnet TIR, ATA
 • Składowanie - składowanie celne i wolne obszary celne
 • Szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie)
 • Przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne)
 • Wywóz towarów
Czasowe składowanie
Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów
 • Powrotny wywóz towarów poza obszar celny UE
 • Zniszczenie bez powstania odpadów
 • Zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa
6. Zgłoszenie celne
Formy zgłoszenia celnego
Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu celnym
Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, certyfikaty, CMR, EUR.1 i inne)
Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
Załączniki elektronicznego zgłoszenia
Przechowywanie załączników
Weryfikacja zgłoszenia
Przyjęcie zgłoszenia bez weryfikacji
Unieważnienie
7 . Systemy informatyczne - SISC
Celina
AES / AIS / NCTS2 / EMCS PL2 / ZEFIR 2 / OSOZ 2
PUESC - platforma usług elektronicznych służby celnej
8. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru
Wspólna Taryfa Celna
 • budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN)
 • ogólne reguły klasyfikacji
 • wiążąca informacja taryfowa WIT
 • TARIC, ISZTAR
 • EBTI
Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
Cło antydumpingowe
Rodzaje stawek celnych
9. Pochodzenie towaru
Pochodzenie towaru a jego status
Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
Ogólny system preferencji GSP, system REX
Dokumentowanie pochodzenia
Reguły pochodzenia
Towary całkowicie uzyskane
Niewystarczające przetworzenie
Dokumenty potwierdzające pochodzenie (świadectwa pochodzenia, deklaracja na fakturze)
Instytucja upoważnionego eksportera
Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia
Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP
10. Wartość celna
Metody ustalania wartości celnej
Elementy wliczane do wartości celnej
Elementy nie wliczane do wartości celnej
INCOTERMS 2010
11. Podatki
Podatek VAT
 • zwolnienia z podatku VAT w imporcie
 • art. 33a ustawy VAT - ułatwienia w regulowaniu podatku VAT poprzez rozliczanie w deklaracji podatkowej VAT 7
Podatek akcyzowy w imporcie
Zasady obliczania podatków
12. Dług celny
Dług celny w przywozie
Dług celny w wywozie
Dłużnicy
13. Zwrot i umorzenie należności celnych
14. System zwolnień celnych
15. Ograniczenia obrotu towarowego
Towary strategiczne
Ochrona własności intelektualnej
Inne ograniczenia poza taryfowe
16. Statystyka Europejska - INTRASTAT - instrukcja wypełniania, ćwiczenia
17. Procedury uproszczone
Formy uproszczeń
Warunki stosowania uproszczeń
18. Status upoważnionego przedsiębiorcy - AEO
Warunki uzyskania statusu
Korzyści
19. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Agencje celne
Przedstawicielstwo bezpośrednie
Przedstawicielstwo pośrednie
Odpowiedzialność agencji
Odpowiedzialność solidarna
20. Zmiany i ułatwienia w procedurach celnych
 
Metody szkoleniowe
 
praktyczny wykład z wykorzystaniem prezentacji
dyskusje na forum
zadania i ćwiczenia

Wybrane szkolenia

Przeglądaj także wybrane szkolenia z zakresu Prawo Celne

Prawo Celne
Stosowanie Prawa Celnego, główne zaganienia występujące w wymianie towarowej
Uproszczenia i Ułatwienia w Obrocie Towarowym, Aktualne Zmiany w Prawie Celnym
Prawo Celne, Pochodzenie i Status Towarów
Prawo Celne, Unia Celna Szkolenie dla Firm
Prawo Celne, INTRASTAT Zmiany
Prawo Celne, INCOTERMS Dostawa Towarów

Prowadzący i miejsce

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie gwarancją profesjonalizmu co jest standardem obowiązującym w PRESTIGE ECK
Zapewniamy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk na naszych szkoleniach.
Oferujemy efektywne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2008 w obszarze:
planowania i realizacji szkoleń oraz
usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.
Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


 
Siedziba PRESTIGE ECK
ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
PRESTIGE ECK na mapach Google
Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.
Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne, wolne miejsca parkingowe.
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliskich hotelach, w których wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa atrakcyjne ceny
Cena i zapisy
3 590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 3 290,00 zł brutto za zgłoszenie do 15 lutego 2018 r.
Podana wyżej cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia
materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
przeprowadzenie 10-dniowych warsztatów przez Praktyków dla Praktyków
imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
poczęstunki kawowe, obiady
Inne informacje
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalny dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej. Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.
 
Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (PDF)

KATARZYNA PANEK
specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 604 712 926
office@eck-prestige.pl
SYLWIA JASIŃSKA
główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel: +48 32 738 51 91
mobile: 668 371 253
szkolenia@eck-prestige.pl
MAŁGORZATA KLIMAS
manager ds. kluczowych klientów
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 508 147 055
marketing@eck-prestige.pl