Dyrektywa Maszynowa i Narzędziowa w Praktyce

Bezpieczeństwo Użytkowania Maszyn

tel. 32 738 51 91

Bezpieczeństwo Eksploatacji i Użytkowania Maszyn – wymagania ⇵ ⚡

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków.
Podobne zjawiska występują również w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych jest w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Zakres zadań związanych z tym przedsięwzięciem wyznacza tu dyrektywa 2009/104/WE, dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy.
Postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Polscy pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, przekazanego pracownikom do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003 r., do wymagań określonych w wymienionych aktach prawnych do dnia 31 grudnia 2005 r. Należy podkreślić, że wymagania te nie były w naszym kraju czymś zupełnie nowym. Większość z nich wynikała już z wcześniej obowiązujących przepisów prawa pracy – Kodeksu pracy i szczegółowych przepisów bhp przy wykonywaniu określonych prac bądź ustanowionych do stosowania w poszczególnych branżach. W wielu przypadkach działania pracodawców sprowadzały się do przeglądu sprzętu i uzupełnienia urządzeń ochronnych, a w ostatecznym przypadku do jego wymiany, zwłaszcza wyeksploatowanych maszyn mobilnych i maszyn do podnoszenia ładunków.
Co roku przez Państwową Inspekcję Pracy prowadzone są kontrole związane z dostosowaniem parku maszynowego do obowiązujących przepisów. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.
 
by: Małgorzata Klimas · modyfikowano 2018-01-26 / utworzono 2018-01-26, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Dyrektywa Maszynowa i Narzędziowa

Dyrektywa Maszynowa i Narzędziowa w Praktyce

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy maszynowej i narzędziowej jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i wytwarzania maszyn

Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn

Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji maszyn

Szkolenie jednodniowe (8 godzin) kierowane do osób odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego

w terminach: 2018-03-02 oraz 2018-04-27

Zapisy onLine - Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn ⇵

Bezpieczeństwo Eksploatacji Maszyn


Bezpieczne użytkowanie i eksploatacja maszyn - cele szkolenia i korzyści

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy maszynowej i narzędziowej jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i wytwarzania maszyn

Cele szkolenia Wymagania i bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji maszyn

Celem szkolenia w zakresie dyrektywy maszynowej i narzędziowej jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i wytwarzania maszyn, tak aby były one bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla osób obsługujących te maszyny.

Na szkoleniu
- uczestnicy zapoznają się z podstawowymi definicjami i założeniami dyrektywy oraz normami dotyczącymi projektowania maszyn jak i mechanizmami powstawania zagrożeń urazowych, ich oddziaływaniem na pracowników oraz metodami redukcji ryzyka generowanego przez te zagrożenia
- prowadzący dokona analizy przyczyn i skutków wypadków przy obsłudze wybranych grup maszyn i urządzeń wskazując na nieprawidłowości związane z ich budową oraz bieżąca eksploatacją, a także na odpowiednie środki prewencji organizacyjnej i technicznej
- wiedza ta powinna się przyczynić do utworzenia efektywnego systemu kształtowania bezpiecznego środowiska pracy
Adresaci szkolenia
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie parku maszynowego
Kierownicy i pracownicy służb technicznych, pracownicy służb utrzymania ruchu
Inspektorzy i specjaliści bhp, społeczni inspektorzy pracy

Program szkolenia Dyrektywa Maszynowa i Narzędziowa w Praktyce

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn – wymagania zasadnicze i minimalne

Co roku przez Państwową Inspekcję Pracy prowadzone są kontrole związane z dostosowaniem parku maszynowego do obowiązujących przepisów. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Omówienie oferty aktualnych dofinansowanych szkoleń znajdziesz na stronie
 
Baza Usług Rozwojowych PRESTIGE ECK »
 
Dla desktopów omówienie szkolenia znajdziesz także na stronie
 
Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn »

"Kto robi dzisiaj to samo co wczoraj, również jutro osiągnie to samo co wczoraj."

Program szkolenia

Dyrektywa Maszynowa i Narzędziowa w Praktyce, 1-dniowe

1. Prawodawstwo dotyczące maszyn; różnice pomiędzy zasadniczymi i minimalnymi wymaganiami
System oceny zgodności dla maszyn – oznakowanie CE, deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – zasadnicze wymagania dla maszyn, maszyny szczególnie niebezpieczne i zespolone
Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – minimalne wymagania dla maszyn
Dyrektywa 89/656/WE – ogólne przepisy bhp
2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych, praktyczne podejście, wymogi wynikające z przepisów
Kodeks pracy
Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp
Innych przepisów
3. Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie wybranych stanowisk pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia techniczne
Cele oceny ryzyka i jej rola
Zasady przygotowania oceny ryzyka
Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
Identyfikacja zagrożeń
Metodyka oceny ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka według Polskiej Normy PN-N 18002:2000
Środki profilaktyczne
4. Obowiązki pracodawcy, kierującego i pracownika w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
Uprawnienia i obowiązki pracownika w związku z eksploatacją maszyn
Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn
5. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy
Środki prawne wydawane podczas i po kontroli; nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac przy użyciu urządzeń technicznych
Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy oraz Służby BHP; przeglądy warunków pracy, możliwość wydawania zaleceń i uwag
6. Praktyczne podejście do dostosowania maszyn do minimalnych wymagań
Procedura dostosowawcza
Rola norm w procesie dostosowania
Skład zespołu dokonującego oględzin maszyn; rola służby bhp i nadzoru
Listy kontrolne
Procedury dostosowawcze; etapy, odpowiedzialność
Przykładowe dokumentacje i raporty z audytów bezpieczeństwa
Odbiór maszyn wewnątrzzakładowy – przykładowe procedury
Przykłady realizacji minimalnych wymagań dla wybranych grup maszyn i urządzeń
7. Bezpieczeństwo przy eksploatacji drabin i rusztowań na terenie zakładu pracy (utrzymanie ruchu, bieżące konserwacje maszyn i instancji będących na wyposażeniu obiektów) – z wyłączeniem prac budowlanych
Obowiązujące w tym zakresie przepisy bhp
Znakowanie drabin i rusztowań
Uprawnienia montażystów
8. Eksploatacja zawiesi
Oznakowanie
Instrukcja użytkowania
Przechowywanie
Kontrole i dokumentacja z przeglądów
Kryterium wycofania z eksploatacji
9. Niedostosowanie maszyn do minimalnych wymagań przyczyną wypadków przy pracy – przykłady wypadków przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
10. Warsztaty praktyczne dla uczestników – przykłady nieprawidłowości wraz z omówieniem przyczyn ich powstania oraz formułowaniem zaleceń i środków profilaktycznych przez uczestników
Wypełnianie list kontrolnych dla wybranych grup maszyn
Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości
Na co należy zwracać szczególną uwagę podczas oględzin maszyn; wyłączniki awaryjne, osłony, sterowania, piktogramy, informacje umieszczane na maszynach, instrukcje bhp, szkolenia
⚡ Zobacz także szkolenia
Uprawnienia na Pomiary Elektryczne 1kV
Uprawnienia SEP Energetyczne, Elektryczne G1, G2, G3, Szkolenia
Obsługa Suwnicy
Kierowca Wózków Jezdniowych

Prowadzący i miejsce

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie gwarancją profesjonalizmu co jest standardem obowiązującym w PRESTIGE ECK
Zapewniamy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk na naszych szkoleniach.
Oferujemy efektywne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2008 w obszarze:
planowania i realizacji szkoleń oraz
usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.
Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


 
Quality Silesian*** & Economy Silesian**
ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
Silesian Hotel na mapach Google
Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.
Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego *3 Stawy* oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.
Cena i zapisy
Quality Silesian Hotel*** - 154,00 PLN/doba w pokoju 1-osobowym lub 184,00 PLN/doba w pokoju 2-osobowym
Economy Silesian Hotel ** – 129 zł PLN/doba w pokoju 1-osobowym lub 164,00 PLN/doba w pokoju 2-osobowym
Inne informacje
Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK
Recepcja w hotelu jest czynna przez całą dobę
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalny dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej. Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.
 
Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (PDF)

KATARZYNA PANEK
specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 604 712 926
office@eck-prestige.pl
SYLWIA JASIŃSKA
główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel: +48 32 738 51 91
mobile: 668 371 253
szkolenia@eck-prestige.pl
MAŁGORZATA KLIMAS
manager ds. kluczowych klientów
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 508 147 055
marketing@eck-prestige.pl